FLASH 5 - matematické objekty (1. část) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

FLASH 5 - matematické objekty (1. část)

29. března 2001, 00.00 | V dnešním článku se seznámíme s veškerými matematickými objekty ve Flashi, v dalším se všemi konstantami, a určitě si také ukážeme jejich použití.

V dnešním článku se seznámíme s veškerými matematickými objekty ve Flashi, v dalším se všemi konstantami, a určitě si také ukážeme jejich použití. Matematické objekty (Math) nalezneme ve Window - Actions, resp. Frame Actions - Objects - Math. Všechny vlastnosti a metody tohoto objektu jsou statické a musí být volané použitím syntaxe Math.metoda (argument) nebo Math.konstanta. V ActionScriptu jsou konstanty definované s maximální přesností IEEE-754 plovoucí čárky. Matematický objekt je plně podporován ve FlashPlayeru 5, ve FlashPlayeru 4 metody sice pracují, ale nejsou tak přesné jako neemulované matematické funkce podporované FlashPlayerem 5.

Pozn.: Číslo s plovoucí čárkou - číslo v počítači složené z celé a desetinné části. Je uloženo v paměťové buňce tak, že je umožněna změna jeho přesnosti - počtu desetinných míst v jistém rozsahu. Výhodou této interpretace desetinných čísel je vysoká přesnost při matematických operacích, nevýhodou jejich výpočtová složitost. K urychlení operací s plovoucí řádovou čárkou a pro práci s čísly s vysokým počtem desetinných míst slouží koprocesory.

Některé matematické objekty berou jako argument radián úhlu, pak můžete použít  k výpočtu radiánu známé rovnice (viz níže) pro přepočet na radiány.

radian = Math.PI / 180 * úhel ve stupních

Následující příklad uvádí výpočet pro sin 45 stupňů:

Math.sin = (Math.PI / 180) * 45 je stejný jako Math.sin (0.7854)

Popis matematických objektů:

Metoda Popis
abs vypočítá absolutní hodnotu
acos vypočítá arcus cos (obloukový cos)
asin vypočítá arcus sin (obloukový sin)
atan vypočítá arcus tan (obloukový tan)
atan2 vypočítá arcus tan 2 proměnných
ceil zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo
cos vypočítá cos
exp vypočítá exponenciální hodnotu
floor zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo
log vypočítá přirozený logaritmus
max zjistí největší hodnotu ze dvou celých čísel
min zjistí nejmenší hodnotu ze dvou celých čísel
pow vypočítá y-tou mocninu čísla x
random vrací pseudonáhodné číslo mezi 0.0 a 1.0
round zaokrouhlí na nejbližší celé číslo
sin vypočítá sin
sqrt vypočítá druhou odmocninu
tan vypočítá tan

Math.abs
Syntaxe: Math.abs(x);
Argument: x je nějaké číslo
Popis: Metoda; vypočítá absolutní hodnotu pro x

Math.acos
Syntaxe: Math.acos(x);
Argument: x je číslo od -1.0 do 1.0
Popis: Metoda; vypočítá a vrátí arcus cosinus pro x v radiánech, což je hodnota, jejíž cosinus je x, obor hodnot je z uzavřeného intervalu od 0 do PI

Math.asin
Syntaxe: Math.asin(x);
Argument: x je číslo od -1.0 do 1.0
Popis: Metoda; vypočítá a vrátí arcus sinus pro x v radiánech, což je hodnota, jejíž sinus je x, obor hodnot je z uzavřeného intervalu od -PI/2 do PI/2

Math.atan
Syntaxe: Math.atan(x);
Argument: x je nějaké číslo 
Popis: Metoda; vypočítá a vrátí arcus tangens pro x, což je hodnota, jejíž tangens je x, vypočítaná hodnota nabývá hodnot od -PI/2 do PI/2

Math.atan2
Syntaxe: Math.atan2(y, x);
Argument: x je nějaké číslo x-ové souřadnice, y je nějaké číslo y-ové souřadnice
Popis: Metoda; vypočítá a vrátí arcus tangens y / x v radiánech, znaménka obou argumentů jsou použita pro určení kvadrantu, kde se výsledná hodnota nachází, výsledná hodnota vyjadřuje úhel který spolu svírá y-ová souřadnice (odvěsna) a přepona pravoúhlého trojúhelníku získaného spojením bodů x1 na x-ové ose a y1 na y-ové ose, obor hodnot je z uzavřeného intervalu -PI a PI


Math.ceil
Syntaxe: Math.ceil(x);
Argument: x je číslo nebo výraz
Popis: Metoda; zaokrouhlí číslo x nahoru na nejbližší celé číslo

Math.cos
Syntaxe: Math.cos(x);
Argument: x je úhel v radiánech
Popis: Metoda; vrací cosinus úhlu x v radiánech, obor hodnot je z uzavřeného intervalu od -1 do 1

Math.exp
Syntaxe: Math.exp(x);
Argument: x je číslo nebo výraz
Popis: Metoda; vypočítá hodnotu exponenciální funkce, kde základem je e (Eulerovo číslo) a exponentem x (ex)

Math.floor
Syntaxe: Math.floor(x);
Argument: x (exponent) je číslo nebo výraz
Popis: Metoda; zaokrouhlí argument x dolů na nejbližší celé číslo
Příklad: Math.floor(12.5); výsledkem je 12

Math.log
Syntaxe: Math.log(x);
Argument: x je číslo nebo výraz větší než 0
Popis: Metoda; vypočítá přirozený logaritmus argumentu x

Math.max
Syntaxe: Math.max(y, x);
Argument: x je číslo nebo výraz; y je číslo nebo výraz
Popis: Metoda; zjistí největší hodnotu ze dvou celých čísel


Math.min
Syntaxe: Math.min(y, x);
Argument: x je číslo nebo výraz; y je číslo nebo výraz
Popis: Metoda; zjistí nejmenší hodnotu ze dvou celých čísel


Math.pow
Syntaxe: Math.pow(x, y);
Argument: x (základ) je číslo nebo výraz; y (exponent) je číslo nebo výraz
Popis:
Metoda; vypočítá y-tou mocninu čísla x

Příklad: Math.pow(2,3); tedy 23 a výsledkem je 8

Math.random
Syntaxe: Math.random();
Argument: žádný
Popis:
Metoda; vrací pseudonáhodné číslo mezi 0.0 a 1.0, tato funkce generuje náhodné číslo uvnitř daného intervalu
Pozn.:
Ve Flash 5 sice existuje i funkce random, ale ta je zachována jen pro kompatibilitu s Flash 4, doporučuje se používat Math.random


Math.round
Syntaxe: Math.round(x);
Argument: x je nějaké číslo
Popis:
Metoda; zaokrouhlí na nejbližší celé číslo

Příklad: zaokrouhlí 55.1 na 55; 55.5 na 56; 55.6 na 56

Math.sin
Syntaxe: Math.sin(x);
Argument: x je úhel v radiánech
Popis: Metoda; vypočítá a vrátí sinus x v radiánech, obor hodnot je z uzavřeného intervalu -1 a 1


Math.sqrt
Syntaxe: Math.sqrt(x);
Argument: x je nějaké číslo nebo výraz větší nebo roven 0
Popis: Metoda;
vypočítá druhou odmocninu

Math.tan
Syntaxe: Math.tan(x);
Argument: x je úhel v radiánech
Popis: Metoda; vypočítá a vrátí tangens úhlu x (z matematiky víme, že tan x = sin x / cos x)

Pozn.: Zpracováno podle originální dokumentace Macromedie k Flash 5.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: