PDF: Správa stránek v Adobe Acrobatu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

PDF: Správa stránek v Adobe Acrobatu

20. ledna 2003, 00.00 | Adobe Acrobat nabízí výkonné funkce editace PDF souborů na úrovni
stránek. Jejich podrobné přiblížení přinášíme v tomto článku.

I když zatím neexistuje nástroj, s jehož pomocí by bylo možno editovat PDF soubory stejně komfortně, jako tomu je v případě nativních dokumentů sázecích či ilustračních aplikací, jsou přesto možnosti úprav v tomto formátu poměrně dobré. Výkonné operace je možno provádět zejména na úrovni stránek. Hlavním nástrojem, použitelným k uvedenému účelu, je Adobe Acrobat. My se v tomto článku zaměříme nejen na popis jeho odpovídajících funkcí, ale i na způsoby jejich praktického využití.

K čemu jsou úpravy stránek vhodné?

Funkce úprav na úrovni stránek (mazání, přesun, kopírování apod.) jsou zapotřebí zejména při následujících činnostech:

Tvorba elektronické publikace
Zde je využití zmíněných funkcí skutečně rozmanité. Typické je například spojení částí z více dokumentů do jediné publikace nebo naopak vypuštění zvolených stránek (například při tvorbě ukázky publikace pro internetovou prezentaci). Ke sjednocení nastavení rozměrů stránek z různých typů dokumentů slouží funkce ořezu a rotace. K synchronizaci původního ("fyzického") číslování obsahu dokumentu s číslováním Acrobatu je pak určena funkce přečíslování.

Montáž předtiskových podkladů
Zejména s pomocí kopírování a vkládání stránek lze sestavovat publikaci nebo její část z podkladů dodaných z různých zdrojů. Je nicméně pravdou, že častější zde bývá požadavek stránkové montáže na úrovni objektů, k tomuto účelu lze základní funkce Acrobatu rozšířit zásuvným modulem Pagelet společnosti Creo. Stále užívanější je spojování publikací na úrovni stránek v kancelářském prostředí - uvedeným způsobem lze vytvářet například oběžníky, výroční zprávy, manuály apod. z podkladů, pocházejících z jednotlivých pracovišť.

Skupinová spolupráce
Při skupinové spolupráci na určité publikaci (typicky při tvorbě časopisů či jiných periodik) lze využít zasílání pouze určených stránek například autorům, korektorům či redaktorům. To výrazně eliminuje nároky na přenos, který by byl v případě celé publikace obvykle výrazně vyšší.

Nástroje pro práci se stránkami v Acrobatu

Ke zpracování stránek lze v Acrobatu využít v podstatě následujících prostředků:

Příkazy z nabídky Dokument
Každý z těchto příkazů (konkrétněji si je popíšeme dále) nabízí po svém spuštění odpovídající dialogová okna, ve kterých uživatel provádí odpovídající nastavení. Uvedeným způsobem lze provádět zejména editaci "naslepo", týkající se obvykle stránek na globální úrovni.

Paleta Miniatury
Tato paleta umožňuje interaktivní manipulaci se stránkami v PDF dokumentech pomocí jejich náhledů - miniatur. Uvedený způsob je vhodný zejména tam, kde je zapotřebí bezprostřední vizuální kontrola provedených operací. Využívá se tedy na úrovni jedné nebo několika málo stránek.

Paleta Miniatury.

Tagované záložky
Je-li daný PDF dokument tagován (tagovaným PDF se budeme zabývat podrobněji ve zvláštním článku), lze manipulaci se stránkami, obdobnou využití miniatur, provádět s pomocí odpovídajících tagovaných záložek. Vzhledem k zatím nepříliš časté podpoře tagovaného PDF se využitím tohoto způsobu v našem dalším popisu zabývat nebudeme.

Dávkové sekvence
Většinu operací pro manipulaci se stránkami lze využít i v dávkových sekvencích Acrobatu. (Viz příkaz Soubor-Dávkové zpracování.) Velkou výhodou této metody je možnost automatizovaného provedení i velmi komplexních úprav v rámci jediné dávky. Uvedený způsob je vhodný zejména pro opakované a uniformní zpracování jedné či více publikací, nehodí se tam, kde je zapotřebí vizuální kontrola prováděných operací. I tento způsob zpracování v našem dalším popisu vynecháme.

Jednotlivé operace s PDF stránkami

Podívejme se nyní na operace se stránkami, které lze s použitím výše popsaných prostředků v Acrobatu provádět. Netřeba přitom příliš zdůrazňovat, že tatáž úloha může být provedena s použitím různých prostředků - nalezení optimálního postupu závisí na dané úloze a samozřejmě samotných uživatelích.

Extrahování stránek
Příkaz Dokument-Vyjmout stránky umožňuje uložit zvolené stránky PDF dokumentu do nového dokumentu (který je zobrazen v novém okně). Spolu se stránkami se vyjmou rovněž všechny obsažené poznámky, formulářové prvky a odpovídající vazby. Vyjmuté stránky lze při extrahování odstranit. (Uvedeným způsobem je tedy mimo jiné možné provést snadné zálohování vyjmutého obsahu.) Extrahování uvedeným způsobem lze aplikovat pouze na kontinuální výběr stránek.

Odstranění stránek
Mimo funkce extrahování lze k odstranění stránek z PDF dokumentu použít rovněž příkaz Dokument-Odstranit stránky a také odpovídající manipulaci na úrovni miniatur či tagovaných záložek. Ve všech těchto případech je třeba mít na paměti, že odstranění stránek je neodvolatelné, a obnovení původního stavu souboru je možné jedině při návratu k jeho původní verzi (ze zálohy nebo uzavřením dokumentu bez uložení změn). V dokumentu musí po odstranění zůstat alespoň jedna stránka. K minimalizaci dokumentu, ze kterého byly odstraněny stránky, je potřeba jeho uložení příkazem Soubor-Uložit jako (a nikoli pouze Uložit).

Vložení stránek
Ke vložení PDF stránek z jiného dokumentu lze použít jak příkaz Dokument-Vložit stránky, tak odpovídající manipulaci na úrovni souborového systému (ve Windows) či miniatur. V prvním případě se po volbě jednoho nebo více souborů (vícenásobný výběr provádíme v dialogovém okně pro otevření souborů kliknutím při současném stisku kláves Shift či Ctrl - platí opět pouze ve Windows) provést vložení jejich obsahu na zvolenou pozici v dokumentu. Na úrovni souborového systému vkládáme soubory přetažením do okna Acrobatu, obsah se vkládá do právě aktivního dokumentu. Manipulací na úrovni miniatur popíšeme v následujícím oddíle.

Dialog pro vložení stránek.

Kopírování a přesun stránek mezi PDF dokumenty pomocí miniatur
Jak jsme již řekli výše, miniatur lze využít zejména k vizuálnímu kopírování či přenosu PDF stránek, a to v rámci jednoho nebo více dokumentů. Každá ze zmíněných akcí začíná označením požadovaných stránek na panelu Miniatury. K dispozici je přitom kontinuální (s klávesou Shift nebo tažením rámečku kolem požadovaných miniatur) i nekontinuální (s klávesou Ctrl) výběr stránek. Označené stránky lze poté přetáhnout na jinou pozici v paletě Miniatury nebo do palety téhož typu v dokumentu, do kterého mají být vloženy. (Pozice je indikována pruhem.) Je-li při tažení stisknuta klávesa Ctrl (Alt na Macovi), provede se zkopírování (stránky zůstanou zachovány i na původní pozici), v opačném případě přemístění stránek (tj. přenesené stránky se odstraní z původního umístění). Po přenesení stránek se provede odpovídající přečíslování dokumentů.

Přenos stránek pomocí miniatur mezi dvěma dokumenty.

Nahrazení stránek
Zajímavou funkcí, použitelnou například při korekturách, je funkce nahrazení stránek. Ta umožňuje jednu nebo více zvolených stránek nahradit stránkami ze zvoleného souboru. Při tomto nahrazení se přitom v dokumentu nezmění interaktivní elementy, spojené s danou stránkou, jako jsou vazby či záložky, na druhou stranu se přenesou poznámky. K nahrazení je možno využít buďto příkazu Dokument-Nahradit stránky nebo odpovídající manipulaci s miniaturami. Ta je velmi podobná výše popsanému přenosu či zkopírování stránek mezi dvěma dokumenty, kurzor s taženými stránkami je ovšem třeba přetáhnout přímo na číslo miniatury, od které začíná rozsah nahrazovaných stránek.

Nahrazení stránek pomocí miniatur mezi dvěma dokumenty.

Ořez a rotace stránek
Pro potřeby výstupu nebo sjednocení vzhledu publikace lze v Acrobatu využít ořez a rotaci stránek. Funkci ořezu (která je mimo zmíněných účelů užitečná i při importu do jiných formátů nebo optimalizaci objemu souborů) jsme vzhledem k její komplexnosti popsali ve zvláštním článku, na tomto místě se tedy budeme věnovat pouze rotaci.

K natočení stránek slouží odpovídající příkaz (dostupný z nabídky Dokument nebo na paletě Miniatury), který lze aplikovat na odpovídající výběr stránek. Dialogové okno příkazu umožňuje aplikovat otočení po 90 stupních, takže v základu nabízí pouze změnu mezi orientací na výšku či na šířku. (Rotace pod libovolným úhlem by v tomto případě nebyla stejně příliš smysluplná.)

Dialog pro natočení stránek.

Přečíslování stránek
Fyzická čísla stránek obsažených v PDF dokumentu nemusí odpovídat číslování v Acrobatu. Ten totiž implicitně čísluje stránky od jedné, zatímco obsažený dokument, odpovídající například původně tištěnému materiálu, může obsahovat nečíslované či odlišně číslované stránky, jako jsou například titul, patitul, tiráž, obsah, příloha apod. Uvedený rozpor lze vyřešit pomocí funkce Očíslovat stránky, která je dostupná buďto prostřednictvím odpovídajícího příkazu z nabídky Dokument či z palety Miniatury.

Uvedená funkce přečíslování umožňuje rozdělit dokument do oddílů, přičemž pro každý z nich lze využít jiný typ číslování. K dispozici je očíslování pomocí číslic (arabské, římské) i písmen, případně lze také využít prefixu.

Dialog pro přečíslování stránek.

Závěrem

Vedle samotného Acrobatu lze k úpravám na úrovni stránek použít řadu dalších produktů, majících obvykle podobu řádkově řízených aplikací. (Např. sada nástrojů společnosti Glance.) Ty jsou obvykle koncipovány pro účely dávkového zpracování. Jejich nasazení je z tohoto důvodu i vzhledem k často vysoké ceně zajímavé až pro velké provozy. Zajímavým konkurentem Acrobatu, umožňujícím vizuální editaci obsahu PDF dokumentů, je Jaws PDF Editor společnosti Global Graphics, uveřejněný v loňském roce. V úhrnu lze nicméně říct, že škála funkcí pro editaci stránek je v Acrobatu skutečně bohatá, a dostačuje pro většinu úkolů dnešní publikační praxe bez nutnosti doplňování o další aplikace.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: