Enfocus PitStop Professional (2): Editace - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Enfocus PitStop Professional (2): Editace

acrobat 6 acrobat6

19. července 2004, 00.00 | Pokročilé úpravy textu, bitmapové grafiky, vektorových objektů, barev či stránkových
boxů, to vše jednotlivě i hromadně: Takovéto i další zajímavé editační vlastnosti
poskytuje při práci s PDF dokumenty plugin Adobe Acrobatu PitStop Professional. O jejich
přiblížení se pokoušíme v tomto našem článku.

V minulé části tohoto seriálu o pluginu Adobe Acrobatu Enfocus PitStop Professional jsme se věnovali obecnému přiblížení vlastností zmíněného produktu. Dnes náš výklad prohloubíme v oblasti, která je PitStopu asi nejvíce vlastní, tj. oblasti editace PDF dokumentů. Vzhledem k rozsáhlé škále nabízených možností je jasné, že náš výklad zůstane pouze na obecné rovině, konkrétní technickou realizaci příslušných postupů si uživatel musí nastudovat z dokumentace produktu.

O editaci obecně

PitStop dovoluje upravovat prakticky libovolný objekt PDF dokumentu, ať už se jedná o textový úsek, bitmapový obrázek či vektorový objekt. Úpravy přitom lze provádět na dvou úrovních, na úrovni jednotlivých objektů a na úrovni celého dokumentu. Při úpravách na úrovni objektů je k výběru objektu použit nástroj Select Objects, který dovoluje jeden nebo více objektů současně vybrat klepnutím či tažením. Velmi zajímavé možnosti selekce pak poskytuje nástroj Select Similar Objects: s jeho pomocí lze totiž naráz na stránce vybrat objekty, mající shodné atributy (obrys, písmo, barvu, přetisk aj.) - uvedeným způsobem je tedy možno zajistit hromadné změny u prvků, jako jsou třeba odrážky ve výčtu, obarvení objektů, písmo nadpisu aj.

pitstop2-1f.gif

Volba pro hromadnou selekci objektů

Objekty vybrané uvedeným způsobem lze nejrůznějším způsobem transformovat. Zajímavě funguje funkce pro náhradu objektu: objekt ze schránky nahradí zvolený objekt (po zadání příkazu Úpravy-Replace) tak, že převezme jeho rozměry i pozici - takovouto funkci lze využít k různým efektům a úpravám. Možné je i přenášení jednotlivých zvolených atributů mezi objekty, k pouhému zjištění atributů slouží EyeDropper (kapátko).

Jinak jsou k dispozici běžné transformace typu přesunu, rotace, změny velikosti či zkosení (shearing). Všechny zmíněné transformace lze provádět interaktivně myší nebo s pomocí nástroje Inspector, jež dovoluje transformace určit přesným zadáním numerických hodnot. Interaktivní umisťování objektů zpřesňují uživatelem definovatelná vodítka a dále nástroj Measure, dovolující ve zvolených jednotkách proměřit vzdálenosti a úhel mezi dvěma zvolenými body obrazovky. Při práci s objekty lze dále měnit jejich vzájemné překrytí s pomocí nástrojů pro tzv. PitStop Layer. Již zmíněný Inspector dovoluje také u jednotlivých objektů zobrazit a případně i měnit jejich pre-pressové charakteristiky. Těmi jsou přetisk, polotóny, průhlednost a OPI informace. Úpravy specifické pro jednotlivé typy objektů přiblížíme dále.

pitstop2-2f.gif

Nastavení průhlednosti

Již zmíněné globální úpravy (příkaz Úpravy-Show PitStop Global Change) dovolují na dané stránce, ve zvoleném stránkovém rozsahu nebo konečně i celém dokumentu změnit různé vlastnosti objektů (barva, písmo, pre-pressová nastavení, rozlišení a komprese obrázků) i stránek (změna velikosti, nastavení stránkových boxů aj.) - podrobněji si jednotlivé změny popíšeme dále.

Provádění editace usnadňují různé typy pohledů na dokument. V nich je možné zobrazit stránkové boxy (bližší popis práce s uvedenými prvky přinášíme dále) nebo zajistit zrychlené zobrazení grafiky a to buď formou náhledů v nízkém rozlišení (zapotřebí vytvořit s pomocí akcí PitStopu) nebo pouze čárových boxů, vyznačujících její umístění.

Text

Editace a vkládání textu jsou možné na úrovni řádku, odstavce a vertikálního textu. Obdobně jako v případě editačních prostředků Acrobatu nelze zejména při rozsáhlejších úpravách na úrovni odstavce čekat možnosti obvyklé v sázecích aplikacích či textových procesorech. Hranice odstavce jsou totiž vždy zvoleny poněkud stochasticky (hodně záleží na způsobu vytvoření PDF dokumentu) a jedná se vlastně o jakýsi napevno daný textový rámeček, který nemá žádnou vazbu (přelomení) na okolní text.

pitstop2-3f.gif

Font Picker

Mimo samotného vkládání či odstraňování textu lze kontrolovat typ, řez a velikost použitého písma. Možné je přitom formátování s využitím libovolného písma z dokumentu či systému - k rychlé volbě slouží tzv. Font Picker. Při využití systémového fontu lze zajistit jeho vložení do dokumentu. Funkce pro globální změny dovoluje provést hromadnou záměnu písmových atributů, což lze využít například při změnách formátování nadpisů, odstranění písem, jež činí při výstupu potíže atp. U textu je dále možno změnit jeho barvu a to včetně jejího barvového prostoru, v rámci globálních změn lze kontrolovat přetisk černé a vykousnutí (knock-out) bílého textu.

Bitmapy

U bitmapových obrázků dovoluje PitStop kontrolovat jednotlivě nebo hromadně (Global Change) jejich rozlišení (downsampling) a způsob komprese. Dále lze provést přemapování přímých barev či změnu ICC profilu spojených s obrázkem.

Vektory

Při manipulaci s vektorovými objekty jsou zásadní především nástroje PitStopu pro práci s cestami, s jejichž pomocí lze vytvářet cesty nové i upravovat cesty existující. Z hotových tvarů je do dokumentu možno vkládat obdélníky a elipsy (resp. čtverce a kružnice). S pomocí příslušných nástrojů (Inspector) pak lze kontrolovat obarvení objektu i jeho výplně. K dispozici je rovněž nástroj (Úpravy-PitStop Mask), dovolující využít vektorový objekt nebo text jako masku. V rámci globálních změn v dokumentu lze kontrolovat minimální tloušťku čáry (všechny čáry tenčí než je zadaná hodnota zvětší svou tloušťku na tuto hodnotu), což může eliminovat problémy při výstupu.

Barvy

V rámci PitStopu lze využít různé prostředky pro práci s barvami. Na úrovni jednotlivých objektů je možno měnit jak barvový prostor (Gray, RGB, CMYK), tak samotnou barvu (vyladěním jejich hodnot nebo nahrazením za přímou barvu). Funkce pro globální změny pak dovoluje hromadné záměny barev. K určení barvy lze přitom použít jak zadání jejich numerických hodnot (RGB nebo CMYK), tak interaktivní kapátko či pojmenování, pod kterým je uložena v tzv. knihovně. (PitStop je dodáván se sadou knihoven, spojených především s barvami Pantone, navíc si uživatel může do knihoven vkládat libovolné barvy vlastní.) K dispozici jsou dále prostředky pro změnu pojmenování či CMYK hodnot přímých barev a přemapování přímých barev, spojených s bitmapovým obrázkem. Obrázkům lze také s pomocí PitStopu přiřazovat ICC profily.

pitstop2-4f.gif

Kontrola barvy

Stránky

PitStop poskytuje silné nástroje pro manipulaci se stránkami PDF dokumentů. S jejich pomocí lze především obsah stránky různým způsobem transformovat vůči médiu a vyhovět tak aktuálním nárokům na způsob výstupu. K dispozici zde jsou přesun, změna velikosti (proporciální, neproporciální), převrácení a rotace. V rámci nástroje pro globální úpravy lze využít funkce, dovolující odstranit ze zvolených stránek dokumentu veškerý či pouze textový obsah, který se vyskytuje uvnitř nebo mimo uživatelem stanovenou oblast - vhodné například k odstranění tiskových značek použitých v původní aplikaci, jednoduchému "cenzurování" dokumentu atp.

Z pre-pressového hlediska jsou pak velmi důležité prostředky pro úpravy parametrů jednotlivých stránkových boxů (Bleed-, Media-, Crop-, Art-, TrimBox) v rámci dokumentu. Nastavení těchto prvků je totiž zásadní při tisku i montáži obsahu PDF dokumentu (inzerce), při tvorbě PDF přitom nemusí být ten či onen typ boxu nastaven správně. PitStop (resp. výše zmíněný nástroj pro globální změny) proto dovoluje zkontrolovat nastavení jednotlivých boxů a případně v nich provést příslušné změny. Jednotné hromadné úpravy ve více dokumentech lze přitom zajistit s použitím tzv. page box templates, což jsou textové soubory, popisující rozměry a umístění jednotlivých boxů v dokumentu.

pitstop2-5f.gif

Globální úpravy stránkových boxů

PitStop dále nabízí poměrně silné prostředky pro očíslování či přečíslování stránek v dokumentu. To může přijít vhod například u dokumentů, které původně žádné číslování neměly nebo u kterých se číslování změnilo následkem úprav (vypuštění stránek apod.). Mimo samotného čísla lze při číslování použít různé proměnné údaje (například celkový počet stránek) a text. Čísla stránek generovaná uvedeným způsobem lze umístit tak, aby překryla původní číslování.

Závěrem

Prostředků pro editaci PDF dokumentů je v PitStopu skutečně hodně. Většinou jsou použitelné velmi intuitivně, někdy ale trvá, než uživatel přijde na to, jak se dobrat požadované úpravy. Vzhledem k tomu, že zvláště globální změny mohou způsobit nechtěnou, často ne právě snadno odhalitelnou změnu, je vhodné vždy před úpravami zálohovat zpracovávaný dokument. Mnohdy také přijde vhod funkce PitStopu pro vícenásobné odvolání/provedení změn (v preferencích se nastavuje počet kroků, které lze s pomocí uvedené funkce kontrolovat). Řada z výše popsaných transformací a kontrolních mechanizmů přijde ke slovu i při preflightu dokumentu, kterému se budeme podrobněji věnovat v příštím díle tohoto seriálu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: