Adobe Acrobat 5: jak na dávkové zpracování souborů? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


PDF - Adobe Acrobat

Adobe Acrobat 5: jak na dávkové zpracování souborů?

31. října 2001, 00.00 | Nová verze Adobe Acrobatu sebou přináší řadu zajímavých vylepšení. Patří k nim i zcela nově koncipovaná funkce dávkového zpracování (batch processing). Co konkrétěn funkce nabízí a jak s ní pracovat?

Nová verze Adobe Acrobatu sebou přináší řadu zajímavých vylepšení. Patří k nim i zcela nově koncipovaná funkce dávkového zpracování (batch processing). Ty tam jsou doby, kdy bylo s její pomocí pouze možno změnit několik málo nastavení vybraných dokumentů. Dnes má uživatel k dispozici velmi komplexní nástroj, dovolující při automatizovaných úpravách naplno využít mnoha funkcí současného Acrobatu.

Na tomto poměrně revolučním nástroji nás však překvapil jeho poměrně strohý popis v nápovědě programu. Z uvedeného důvodu jsme se jej formou výukového tutorialu, který si nicméně neklade nároky na úplnost, rozhodli přiblížit podrobněji.

Prostředí pro práci s dávkami
Ke správě dávek slouží v Acrobatu okno Batch Sequences vyvolané příkazem File>Batch Processing>Edit Batch Sequences. V okně je zobrazen seznam všech existujících dávek a tlačítka sloužící k jeho zpracování. Prostřednictvím okna lze buď vytvořit novou dávku (tlačítko New Sequence; zobrazí se dialog pro pojmenování dávky, po něm přejde uživatel do okna pro editaci dávky, které si popíšeme dále), nebo editovat (Edit Sequence), přejmenovat (Rename Sequence), smazat (Delete Sequence) či spustit (Run Sequence) některou stávající.

Editace dávky
Pro tvorbu, úpravu nebo prohlížení dávky slouží okno Batch Edit Sequence. To se aktivuje buď při tvorbě nové sekvence (viz výše) nebo při otevření některé sekvence stávající (poklepáním nebo označením a stiskem tlačítka Edit Sequence). Okno nabízí následující položky:
Select sequence of commands: Volba sekvence příkazů. Zde se volí a zobrazuje jeden nebo více příkazů, které mají být v rámci dávky se zvolenými dokumenty provedeny. Volbu provádí uživatel pomocí příslušného tlačítka, po jehož stisku se zobrazí okno Edit Sequence. Zde má k dispozici dva seznamy: v levém může zvolit některý z dostupných příkazů nabízených pro zpracování a přesunout jej do seznamu pravého, který odpovídá vytvářené dávce. Příkazy dávky pak zde lze pomocí příslušných tlačítek přesouvat nebo odstraňovat.
Poklepáním na příkaz (nebo jeho označením a stiskem tlačítka Edit) umístěný do pravého seznamu se zobrazí dialogové okno pro nastavení jeho doplňkových voleb (pokud je příkaz nabízí), které budou využity při spuštění dávky. Nastavení těchto voleb je přitom možno kdykoli rychle zobrazit klepnutím na malý trojúhelníček zobrazený vlevo u příkazu. Zaškrtnutím příslušného políčka pak lze u každého z příkazů nabízejícího doplňkové volby zapnout tzv. interaktivní mód, který nabídne uživateli změnu uvedených nastavení ještě při spuštění dávky.
Run commands on: Volba souborů pro zpracování. Určuje, na jaké soubory či složky se má prováděná dávka vztahovat. Lze buď napevno určit dané soubory (ve Windows musí být všechny ze stejné složky) či složky (včetně jejich podsložek, mimo PDF souborů zde mohou být automaticky zpracovány také soubory v několika grafických formátech - jejich typ se volí pomocí tlačítka Source File Options), nabídnout uživateli jejich volbu po spuštění dávky, nebo provést operaci se všemi dokumenty právě otevřenými v Acrobatu.
Select output location: Volba umístění výstupu. Zde je možno napevno zvolit určitou složku, ponechat volbu na uživateli po spuštění dávky, provést výstup do stejné složky, z jaké byly zpracovávané dokumenty, nebo změny neukládat. (K uložení nedojde také v případě, že se operace provádí s dokumenty otevřenými v Acrobatu - viz výše uvedené nastavení.)
Output Options: Výstupní parametry. Otevře speciální dialogové okno, kde se určuje způsob pojmenování a formát výstupních souborů. V případě pojmenování lze buď původní jméno souboru zachovat nebo změnit pomocí prefixu a sufixu. Příslušný přepínač zakáže přepsání existujících souborů. Pole Output Format umožňuje ze seznamu zvolit výstupní formát, kterým může být vedle PDF také PostScript, EPS, RTF, JPEG, PNG a TIFF. V případě, že se výstup uskutečňuje do PDF, je možné ještě využít volby Fast Web View, která zajistí přizpůsobení vytvořeného dokumentu pro prohlížení na Internetu - takto vytvořené dokumenty se do prohlížeče načítají po stránkách, což urychluje jejich prohlížení.

Jaké příkazy dávkový procesor nabízí?
Dostupné příkazy jsou rozčleněny do pěti skupin, jejichž položky si nyní popíšeme podrobněji:

Comments
Delete All Comments: Odstraní všechny komentáře z dokumentu.
Summarize Comments: Vytvoří souhrn všech komentářů obsažených v daném dokumentu, setříděný podle různých kritérií (autor, čas, stránka, typ), a uloží jej do zadaného adresáře.

Document
Accessibility Checker: Podle různých kritérií zkontroluje použitelnost daného dokumentu v hlasových čtecích zařízeních a jiných programech zpřístupňujících obsah PDF dokumentů například zrakově postiženým osobám. Výsledky kontroly uloží do speciálního log souboru nebo přímo do dokumentu formou komentářů.
Document Summary: Pro dané dokumenty umožňuje nastavit hodnoty polí Title (Název), Subject (Předmět), Author (Tvůrce), Keywords (klíčová slova) a Binding (směrování textu).
Embed All Thumbnails: V daných dokumentech vytvoří miniatury (thumbnails) všech stránek.
Extract Images as JPEG: Extrahuje všechny obrázky do formátu JPEG.
Extract Images as PNG: Extrahuje všechny obrázky do formátu PNG.
Extract Images as TIFF: Extrahuje všechny obrázky do formátu TIFF.
Print: Provede vytištění zadaných dokumentů na výchozí tiskárně. Výchozí hodnoty tisku lze změnit teprve v průběhu dávky, je-li u příkazu pro tisk zapnut interaktivní mód (viz výše).
Remove Embedded Thumbnails: Odstraní všechny miniatury z dokumentu.
Security: Nastaví zabezpečení zpracovávaných dokumentů. K dispozici je přitom buď standardní nebo self-sign zabezpečení.
Set Open Options: Určí způsob, jakým má být dokument zobrazen po svém otevření.

JavaScript
Execute JavaScript: Doplňkovou volbou tohoto příkazu je editační okno, ve kterém lze vytvořit JavaScript, který má být proveden v průběhu dávky.

Page
Crop Pages: Provede oříznutí jedné nebo více zvolených stránek.
Delete Pages: Odstraní stránky v zadaném rozsahu.
Insert Pages: Vloží obsah zadaného PDF souboru.
Number Pages: Očísluje stránky v zadaném rozsahu. Způsob číslování může být nastaven několika různými způsoby.
Rotate Pages: Provede rotaci jedné nebo více zvolených stránek. Možné je otočení o 90 (doprava i doleva) nebo 180 stupňů. Rotaci lze aplikovat pouze na sudé či liché stránky nebo stránky, které jsou orientovány na výšku či na šířku.

PDF Consultant
Audit Space Usage: Sestaví podrobný přehled obsazení kapacity dokumentu jeho jednotlivými prvky (náhledy, obrázky, bookmarky, písma, atd.).
Detect and Remove: Detekuje a odstraní zvolené prvky dokumentu. Uvedeným způsobem lze vyhledat a vymazat poznámky (všechny nebo pouze přílohy či multimédia), formulářové a JavaScript akce, křížové reference a obrázky.
Optimize Space: Optimalizuje velikost dokumentu odstraněním či konverzí špatných bookmarků, linků a destinací.
Jak je tedy vidět, škála možností dávkového zpracování je opravdu široká. Zajímavě zde působí například spolupráce s novou funkcí Acrobatu PDF Consultant, umožňující do značné míry optimalizovat PDF soubory pro internetové publikování. Na univerzálnosti přidává použití JavaScriptu - uživatel si jeho prostřednictvím může dopsat funkci, kterou u předdefinovaných příkazů postrádá. Nejsilnější vlastností je ale podle nás možnost seskupování uvedených příkazů do sekvencí, což dovoluje provést prostřednictvím jediné dávky zároveň třeba i desítky operací, které by jinak uživatel musel provádět manuálně - zvláště u takovýchto rozsáhlých sekvencí je nárůst uživatelské produktivity skutečně významný.

Spuštění dávky
Ke spuštění dávky je možno využít buď popsaného okna Batch Sequences nebo seznamu nabízeného příkazem File>Batch processing. Po spuštění jedním z uvedených způsobů se zahájí provádění dávky. Je-li aktivována příslušná volba v preferencích Acrobatu (viz Edit>Preferences>General>Batch Processing), zobrazí se nejprve okno Run Sequence Confirmation. To se skládá ze tří částí:
Input: Informuje o způsobu volby zpracovávaných souborů.
Commands: Zobrazuje seznam příkazů dávky a jejich nastavení.
Output: Informuje o umístění zpracovaných souborů.
Po odsouhlasení údajů v tomto okně se spustí provádění dávky. (Stiskem tlačítka Cancel je zde možno ukončit dávku bez jejího provedení.) Byla-li aktivována příslušná volba (Run commands on - viz náš popis výše), je uživatel vyzván k výběru souborů ke zpracování. Poté začíná samotné zpracování, které probíhá zcela bez zásahu uživatele s výjimkou příkazů, u kterých byl zapnut interaktivní mód.
Průběh zpracování je indikován na speciálním dialogovém boxu, který nabízí tlačítko Cancel pro předčasné ukončení dávky. (Dosud zpracované soubory jsou již nicméně zpracovány a případně i uloženy podle uživatelských nastavení.) Rovněž se zde zobrazuje okno Warnings and Errors referující o problémech a "podezřelých okolnostech", které během zpracování jednotlivých dokumentů nastaly. Uvedená hlášení je možno nechat automaticky uložit do externího log-souboru (tato funkce se zapíná příslušnou volbou v preferencích).
Při práci s dávkami lze zohlednit ochranu zpracovávaných dokumentů heslem. Uživatel může (opět prostřednictvím preferencí) určit, aby se při spuštění dávek zobrazoval dialog k zadání hesla (standardní nebo self-sign zabezpečení), které se pak použije ve chvíli, kdy dávka narazí na zaheslovaný dokument.

Ukázkové dávky a jejich použití
K vyzkoušení vlastností dávkového zpracování se nemusí uživatel hned pouštět do tvorby vlastních sekvencí. S Acrobatem je totiž dodáno několik ukázkových dávek, jež si lze vyzkoušet, prostudovat a případně dále přizpůsobit vlastním potřebám. Ve všech případech se jedná o maximálně jednopříkazové sekvence, které je nicméně možno poměrně dobře využít při každodenních úpravách PDF dokumentů.

Závěrem
Jak jsme si v našem přehledu ukázali, funkce dávkového zpracování je skutečně mocným nástrojem hromadných úprav PDF dokumentů. Za její hlavní nedostatek můžeme považovat přílišný nárok na interaktivitu - v současnosti neumožňuje spouštění dávek na pozadí a blokuje tedy prostředí Acrobatu po dobu, kdy provádí zpracování dokumentů. Uvedená výhrada nicméně nijak neubírá uvedené funkci na jejím významu a použitelnosti zejména tam, kde se s PDF pracuje ve velkém.

Článek byl převzat z měsíčníku Svět tisku - odborného časopisu, který se každý měsíc věnuje na přibližně 100 stránkách problematice pre-pressu a tisku. Bližší info viz www.svettisku.cz.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: