Word2TeX a TeX2Word aneb Word a TeX pospolu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Download

Word2TeX a TeX2Word aneb Word a TeX pospolu

sazba

11. prosince 2002, 00.00 | Převodníky společnosti Chikrii SoftLab nabízí velmi kvalitní fúzi mezi textovým
procesorem Word a sázecím systémem TeX. A jejich nasazení může být skutečně různorodé.

Sázecí systém TeX stojí, lze říct, že obvykle neprávem, mimo zájem běžných uživatelů z oblasti pre-pressu. Může za to asi zejména způsob jeho ovládání, vyžadující zcela odlišný přístup, než běžné WYSIWYG aplikace. Kvalitní výstup, flexibilita a cenová nenáročnost tohoto programu tak bývají zastíněny neochotou učit se dovednostem, spadajícím do oblasti programování.

Nepopiratelné výhody TeXu nicméně vedou některé výrobce k vytváření řešení, které se snaží uvedený handicap překonat. Konkrétně zde můžeme zmínit high-end produkty společnosti MacKichan Software či freewarový front-end LyX. Cenou, způsobem nasazení a výkonností pak někde mezi těmito dvěma řešeními stojí převodníky Word2TeX a TeX2Word ukrajinské společnosti Chikrii SoftLab, jejichž přiblížení se budeme věnovat v tomto článku.

K čemu převodníky slouží

Jak již názvy produktů naznačují, jejich cílem je zprostředkovat konverzi mezi textovým procesorem Microsoft Word (ve verzi 95 a vyšší, v současnosti pouze pro Windows) a sázecím systémem TeX, a to v obou směrech. K tomu, abychom pochopili výhodnost tohoto spojení se nyní musíme podívat na vlastnosti a omezení Wordu a TeXu v publikační praxi.

Microsoft Word se za dobu své existence stal nekorunovaným králem mezi textovými procesory. Nabízí skutečně rozmanité nástroje nejen pro samotné formátování textu a dalších prvků (obrázky, grafika), ale rovněž pro korektury či skupinovou spolupráci. Uživatelé, kteří chtějí s pomocí tohoto programu připravovat rozsáhlejší publikace nebo realizovat typograficky náročnější výstup ovšem záhy zjistí, že i když program pro uvedený typ aplikací disponuje poměrně dlouhou řadou funkcí (chce se nám říct, že možná až zbytečně dlouhou), ne vždy funguje jak má. Při nasazení Wordu k uvedenému účelu tak často výsledek celého projektu záleží především na štěstí (program se nezačne chovat podivně) a dále pak na důsledném použití osvědčených postupů, garantujících přijatelné výsledky, mnohdy ovšem za cenu větší pracnosti či různých omezení. Kvalitativně vyšší skok k profesionálnímu řešení pro počítačovou sazbu typu InDesign či XPress pak na jednu stranu řeší většinu zmíněných problémů, na druhou stranu ovšem vyžaduje značnou investici i nutnost učení se novému. Navíc přináší potřebu řešit převod wordovské předlohy do sázecí aplikace, neboť dokument ve Wordu stále zůstává základním výchozím materiálem většiny pracovišť. (Pořízení editorského systému, opírajícího se například o kombinaci InCopy-InDesign je drahé a mimo tradiční vydavatelská workflow i neefektivní.)

Převodní dialog konvertoru Word2TeX je skutečně bohatý.

Jinou cestou, jak dokument Wordu převést do typograficky kvalitnější podoby, je přesázení tohoto dokumentu v TeXu. K tomu je samozřejmě nejprve zapotřebí převod uvedeného typu dokumentu do textové podoby, ve které jsou formátovací charakteristiky a další instrukce pro TeX vyjádřeny v podobě řídících sekvencí - tzv. maker. I když tato makra mohou mít v podstatě libovolnou podobu, výhodnější cestou je využít již připravených makro nástaveb, kterými jsou v současnosti především Plain TeX, LaTeX či ConTeXt. Word2TeX preferuje LaTeX, a to především z toho důvodu, že se jedná o dynamicky vyvíjený systém, pokrývající svými možnostmi vskutku rozdílné nároky. S pomocí LaTeXu lze sázet zejména články i rozsáhlejší publikace z oblasti vědy, přičemž nejvýrazněji zohledněna je (stejně jako v celém TeXu) sazba matematiky. Tím ale jeho možnosti zdaleka nekončí, a bez přehánění lze říct, že dnes není typ publikace (včetně například velmi komplexních děl s komplikovaným odkazovým aparátem, not, herních notací či křížovek), pro který by v LaTeXu neexistoval odpovídající balíček - tzv. styl. Velkou výhodou LaTeXovského dokumentu pak je, že z něj lze pomocí samotného TeXu nebo jiných specializovaných aplikací paralelně vytvořit i postscriptový, PDF, HTML či XML výstup - máme zde tedy k dispozici skutečně reálné řešení pro cross-media publishing. Tradiční slabinou pak nicméně zůstává práce s barevnou grafikou a složitěji formátovanými stránkami, využívajících konceptů tzv. rámečků - zde jsou výše zmíněné WYSIWYG aplikace zastupitelné jen z malé části.

Publikováním z Wordu přes TeX se ovšem nezíská jen kvalitnější výstup než v případě Wordu. V úvahu je třeba brát i zvýšenou automatizaci celého procesu, a to zejména v případě unifikovaných dokumentů. Pokud je předloha připravena pečlivě (s využitím odpovídajících stylů apod.), je výsledek konverze ihned publikovatelný - Word2TeX se snaží převést dokument vždy tak, aby byl TeXem přeložitelný bez chyb. I laik tak může připravit texovský výstup, bez toho, že by znal jediný příkaz tohoto jazyka. Na druhou stranu je jasné, že přinejmenším zprovoznění implementace TeXu na daném počítači vyžaduje osobu TeXu alespoň částečně znalou, kapitolou samou o sobě jsou pak dodatečné zásahy do vytvořeného dokumentu.

Naskýtá se samozřejmě otázka, k čemu je vlastně zapotřebí převodník do opačného směru, tedy TeX2Word. Zde musíme zmínit především možnost snadného načtení informací obsažených v texovských souborech (a to nejen samotného textu, ale i jeho formátovacích charakteristik) stažených například z Internetu pro jejich úpravy a využití v jiných aplikacích, bez nutnosti složitých úprav, spočívajících v odstraňování řídích sekvencí. Uvedenou cestou lze tedy také (sice pro někoho možná krkolomně, ale přesto použitelně) realizovat i převod z TeXu do prostředí zmíněných WYSIWYG sázecích aplikací, které disponují odpovídajícími filtry pro Word, nikoli však TeX.

Konkrétní podoba převodníků

Až dosud jsme hovořili o nasazení zmíněných převodníků ve víceméně obecné rovině. Je ovšem jasné, že kvalita jejich práce je výrazně závislá na způsobu, jakým převod realizují. Podívejme se tedy na ně konkrétněji.

Word2TeX
Instalační soubor tohoto převodníku (ve verzi 2.4) je přímo stáhnutelný ze serveru výrobce : máme zde co do činění s omezenou trial verzí, která se začne chovat jako verze plná po zadání registračního čísla (o cenových podmínkách viz dále). Po spuštění proběhne velmi rychlá instalace, díky které přibude v ukládacím dialogu Wordu (příkaz Soubor-Uložit jako) položka TeX a v seznamu nabídek samostatná skupina Word2TeX.

Prostřednictvím příkazu Word2TeX-Settings nebo též obdobného dialogu vyvolaného přímo při ukládání do TeXu lze nastavit širokou škálu parametrů, ovlivňujících podobu převodu. Detailní popis by zde asi zaujal pouze odborníka přes TeX a navíc je k dispozici i on-line, na tomto místě se zaměříme jenom na ta nejzajímavější nastavení.

Především je třeba zmínit, že převodník podporuje jak starší verzi LateXu (209), tak jeho novější podobu 2e a zohledňuje specifika dalších TeX i LaTeX-dialektů (zejména AmsTeX a AmsLaTeX - rozšíření TeXu resp. LaTeXu pro práci s matematikou od American Mathematical Society) či programu pdfTeX (překladač TeXu s přímým výstupem do PDF). Velmi bohaté jsou možnosti nastavení specifických rysů výsledného textového souboru, a to především těch, které jsou spojeny s kódováním. Ve zvláštním dialogu lze nastavit způsob přemapování prakticky libovolného znaku Unicode, a to nejen na jednotlivé znaky, ale i texovské sekvence.

Obdobně propracované jsou možnosti práce s matematikou. Především lze velmi flexibilně nastavit způsob převodu jednotlivých matematických prvků nalezených v původním dokumentu, a to zvlášť pro každý výstupní dialekt. Převodník rovněž automaticky převádí zvolené názvy matematických funkcí na jejich texovské ekvivalenty.

Výše naznačenou automatizaci převodu geometrickou řadou násobí schopnost nastavitelného převodu odstavcových stylů (škoda, že zatím chybí podpora stylů znakových) a rovněž řady dalších formátovacích charakteristik (řezy, velikost, font). Převodník si dále dokáže velmi flexibilně poradit i s výčty, poznámkami, křížovými odkazy, původními formátovacími charakteristikami odstavců i tabulkami. K dispozici je rovněž renderování nalezené grafiky do obrázků ve formátů WMF, PDF či EPS, spolu s vložením odpovídajících příkazů pro jejich formátování do generovaného souboru.

Word2TeX umí i renderovat grafiku nalezenou ve wordovských dokumentech.

Velmi sympatickou vlastností převodníku je možnost uložení jeho nastavení do samostatných konfiguračních souborů (Word2TeX-Import/Export settings). V rámci jednoho nebo více pracovišť lze takto využívat různé typy konfigurací pro odlišné typy dokumentů.

Produkt jsme testovali na nejrůznějších typech předloh a musíme konstatovat, že odvedl vždy dobrou práci. Zajímavé byly především způsoby "ad-hoc" převodu, tedy konverze takových prvků, jejichž původní formátování nebylo zrovna průhledné. Převodníku se totiž překvapivě často podařilo zachovat původní vizuální záměr tvůrce předlohy. Na druhou stranu je jasné, že díky zcela odlišné povaze Wordu a TeXu se zvláště u rozsáhlejších a komplexnějších dokumentů vyskytla potřeba dodatečných úprav vygenerovaného kódu. Ten byl nicméně (ve srovnáním s tím, co například dokáží "natropit" převodníky z textových procesorů do HTML) k uvedenému účelu skvěle strukturovaný a čitelný.

TeX2Word
Výrazně mladším produktem než Word2TeX je převodník v opačném směru TeX2Word (v současnosti ve verzi 1.1). O jeho instalaci lze říct totéž co o předchozím produktu, po instalaci přibude ve volbách příkazu Soubor-Otevřít položka TeX. Převod dokumentu TeXu do Wordu se pak realizuje prostým otevřením dokumentu v uvedeném formátu.

Činnost TeX2Word se v současnosti řídí takovýmito konfiguračními soubory.

Převod je realizován překvapivě úspěšně zejména v případě matematiky, na druhou stranu zůstává pro uživatele poněkud esoterní, neboť zatím zcela chybí jakékoli nastavovací dialogy typu Word2TeX. Protože ovšem převodník není pouhým konvertorem, ale vlastně plnohodnotným kompilátorem TeXu do formátu Word (!), lze minimálně na obecné rovině garantovat jeho prakticky neohraničenou flexibilitu. Bez jakékoli dokumentace ze strany výrobce (!?) lze chování tohoto produktu již v současné verzi ovlivnit úpravami souborů v adresáři pseudoTeX umístěném ve výstupní složce převodníku.

Závěrem

Oba převodníky jsou produkty třídy shareware a jsou nabízeny překvapivě za stejnou cenu 45 dolarů. Zatímco v případě Word2TeX je cena dle našeho názoru poměrně přiměřená, měl by TeX2Word doznat buď výraznějšího dopracování, zejména co se způsobu jeho konfigurování týče anebo by měl být zatím nabízen za výrazně nižší cenu. Jak navíc z naší recenze asi vyplynulo, ani jeden z převodníků není samostatnou aplikací, ale pouze doplňkem Wordu - samostatná podoba a to i pro další platformy než jsou MS Windows (Mac, Linux) by z obou těchto produktů učinila určitě mnohem atraktivnější řešení.

Své místo mají oba převodníky zejména v prostředí akademické obce, kde by mohly usnadnit publikování nejrůznějších typů materiálů (skripta, učebnice, monografie aj.). Tím ale jejich nasazení nekončí: zvlášť v případě Word2TeX máme co do činění s řešením, které své (byť třeba často jen dílčí) místo může najít i na mnoha pracovištích předtiskové přípravy. Způsoby aplikací obou převodníků lze odhadnout jak z ukázkových příkladů na stránkách výrobce (Word2TeX a TeX2Word), tak zejména z vlastní praxe s jejich demoverzemi.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: