Výkonné a bezplatné PSUtils - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Výkonné a bezplatné PSUtils

11. října 2001, 00.00 | Potřebujte provádět n-up, velkoformátový tisk nebo jednodušší impozice? K těmto i dalším účelům lze zdarma využít výkonnou sadu řádkových utilit pro zpracování
PostScriptu, kterou si podrobněji přiblížíme v našem článku.

Úvod
Sada programů a PERL-skriptů PSUtils, vytvořená již před mnoha lety Angusem J. C. Dugganem a průběžně opravovaná či vylepšovaná mnoha dalšími vývojáři, si právem zaslouží pozornost domácích uživatelů i profesionálů pohybujících se v oblasti pre-pressu. Jejím prostřednictvím lze totiž poměrně snadno provádět nejrůznější transformace postscriptových souborů, ke kterým je jinak potřeba používat drahých a náročných komerčních aplikací. Sadu jsme se proto rozhodli přiblížit podrobněji, nicméně jsme se omezili pouze na rámcový popis jejich programů (skripty se nám zdály být použitelné pouze pro hodně speciální úkony a navíc působily trochu zastarale). Na závěr článku jsme pak zařadili několik praktických typů pro užívání sady.

Testovali jsme verzi určenou pro Windows, na domovských stránkách produktu lze jinak stáhnout i podobu pro Unix. (PSUtils ve windowsovské verzi lze rovněž získat např. jako součást MikTeXu.) Do názvu každé utility v článku jsme vložili odkaz na příslušnou internetovou stránku s dokumentací.

Vytvořit šestnáctistránkový náhled dokumentu je v PSUtils otázkou jediného příkazu.

Psbook

Užití:
psbook [ -q ] [ -ssignature ] [ infile [ outfile ] ]

"Přeháže" stránky postcriptového souboru do tiskových signatur, použitelných pro tisk. Pro následnou "montáž" archu lze použít např. utilitu psnup. Tvorba signatur je v podstatě řízená jediným přepínačem -s, který určuje velikost signatury (tedy počet stran, které budou v publikaci spojeny dohromady). Udává se v násobcích čtyř. Není-li parametr zadán, provede se impozice do jediné signatury. Není-li počet stránek v dokumentu celým násobkem čtyř, přidají se automaticky prázdné stránky. Normálně se při převodu vypisují čísla převáděných stránek, uvedená vlastnost se dá vypnout přepínačem -q. (Tento přepínač má stejný význam i u ostatních utilit sady.)

Právě probíhá sestavování signatur.

Psselect

Užití:
psselect [ -q ] [ -e ] [ -o ] [ -r ] [ -ppages ] [ pages] [ infile [ outfile ] ]

Z postscriptového souboru vybere zadané stránky a uloží je do jiného souboru. Výběr stránek určuje především parametr pages (zadaný případně s přepínačem -p: povinné při použití přepínačů -r, -e, -o), obsahující seznam vybíraných stránek rozdělený čárkami. Položkami zde mohou být jednotlivé stránky nebo celý rozsah ve fomátu <od>-<do>. Není-li v uvedeném výběru specifikována počáteční (koncová) stránka, považuje se za ni první (poslední) stránka v dokumentu. Lze provést i relativní výběr vzhledem ke konci dokumentu pomocí prefixu _. Je-li uveden pouze tento prefix bez čísla, vloží se do výstupu prázdná stránka. Možný je rovněž výběr pouze sudých (-e) nebo lichých (-o) stránek, tento přepínač může být přitom zkombinován s ostatními formami výběru. Přepínač -r zajistí převod v reverzním pořadí.

Příklad:
psselect 2-4,6 input.ps output.ps
Do výstupního souboru zapíše stránky 2, 3, 4 a 6 vstupního souboru.

Pstops

Užití:
pstops [ -q ] [ -b ] [ -wwidth ] [ -hheight ] [ -ppaper ] [ -dlwidth ] pagespecs [ infile [ outfile ] ]
Určení pagespecs se přitom řídí následující syntaxí:
pagespecs = [modulo:]specs
specs = spec[+specs][,specs]
spec = [-]pageno[L][R][U][@scale][(xoff,yoff)]

Utilita pro obecné přearanžování postscriptového souboru. Prostřednictvím jejich přepínačů lze v podstatě provést většinu transformací prováděných ostatními utilitami sady - ty nicméně nabízejí snazší specifikaci obvykle požadovaných operací.

Způsob volby stránek v této utilitě je díky své obecností poněkud komplikovaný a my se zde omezíme pouze na jeho rámcový popis - bližší seznámení poskytuje nápověda programu.

Určením parametru modulo u pagespecs se vyberou bloky stránek (např. všechny sudé, každá třetí apod.), s kterými se budou provádět operace (výchozí volba je 1, tj. jednotlivé stránky dokumentu tvoří bloky). Další specifikace v rámci uvedeného parametru určují, zda se stránky bloku rozmístí všechny na jediné stránce výstupního souboru nebo každá zvlášť. Stránky v bloku lze rovněž rotovat do různých směrů. Možné je také zvětšení či zmenšení nebo posun v horizontálním i vertikálním směru. Vyřazené stránky lze ohraničit rámečkem volitelné tloušťky.

Výchozí velikost stránky, na kterou se rozmísťují bloky, je A4, lze nicméně zvolit stránku libovolných rozměru zadáním její šířky a výšky (přepínače -w a -h), k dispozici jsou rovněž zkratky pro nejužívanější formáty (přepínač -p; možno použít např. a3, a4, a5, b5, letter, tabloid aj.).

Příklady:
pstops 2:0L@.7(21cm,0)+1L@.7(21cm,14.85cm) infile.ps outfile.ps
Rozmístí dvě stránky na jednom listu formátu A4
pstops 2:-0 infile.ps outfile.ps

Vybere ze vstupního souboru všechny liché stránky v reverzním pořadí.

Psnup

Užití:
psnup [ -wwidth ] [ -hheight ] [ -ppaper ] [ -Wwidth ] [-Hheight ] [ -Ppaper ] [ -l ] [ -r ] [ -f ] [ - c ] [ -mmargin ] [-bborder ] [ -dlwidth ] [ -sscale ] [ -nup ] [ -q ] [ infile [outfile ] ]

Rozmístí více stránek vstupního souboru na jeden fyzický arch, přitom provede všechny potřebné transformace (zmenšení, rotace ap. - viz následující popis přepínačů). Podobu výstupní stránky lze určit buď zadáním výšky a šířky (-w, -h) nebo volbou některého z předdefinovaných formátů (-p: hodnoty jsou stejné jako u pstops - viz výše).

Pomocí příslušných přepínačů (-P, -W, -H) je možno rozmístit stránky jedné velikosti na stránky jiného formátu. K dispozici jsou rovněž nejrůznější rotace (-l, -r, -f). Volba -c změní způsob řazení stránek.

Celý list nebo jednotlivé stránky lze orámovat dodatečnými okraji (-m, -b), možné je rovněž použití rámečku zvolené tloušťky (-l).

Změna velikosti výstupních stránek může být přenastavena parametrem -s. Parametr -nup určuje, kolik stránek vstupního souboru má být rozmístěno na jeden list výstupu. Zadat lze libovolné celé číslo, v případě, že psnup není schopen provést požadované rozmístění (překročení jeho limitů), skončí neúspěšně s výpisem příslušného chybového hlášení.

Příklady:
psnup -2 infile outfile
Rozmístí dvě stránky na jednom listu formátu A4
psnup -Pa5 -pa4 -2 infile outfile
Vždy dvě stránky vstupu ve formátu a5 rozmístí na jedné stránce formátu a4.

Psresize

Užití:
psresize [ -wwidth ] [ -hheight ] [ -ppaper ] [ -Wwidth ] [ -Hheight ] [ -Ppaper ] [ -q ] [ infile [ outfile ] ]

Požadovaným způsobem zvětší a na střed stránek výstupu zarovná stránky vstupního dokumentu. Rozměry vstupu se udávají v podobě dvojice -W, -H nebo -P (viz výše). Výstupní rozměry se pak udávají prostřednictvím přepínačů -w, -h, -p. (Opět obdobný význam, jako u ostatních utilit.) Není-li zadán některý z parametrů, provedou se příslušné transformace automaticky.

Příklad:
psresize -Pa4 -pb5 infile outfile
Zmenší všechny stránky vstupního dokumentu z formátu a4 na formát b5.

Epsffit

Užití:
epsffit [ -c ] [ -r ] [ -a ] [ -m ] [ -s ] llx lly urx ury [ infile [ outfile ] ]

Zarovná EPSF soubor do zvoleného bounding boxu. Přitom musí být (v bodech) zadány souřadnice levého spodního (llx, lly) a pravého vrchního rohu (urx, ury) boxu. Obrázek může být zarovnán na střed boxu (-c), rotován buď o 90 stupňů (-r) nebo pro lepší vyplnění boxu (-m). Lze rovněž změnit poměr zvětšení (-a). Na konec souboru je možno vložit instrukci showpage pro vytištění obrázku.

Jak lze sadu využít

K tomu, aby bylo možno sadu naplno využívat, je především žádoucí nainstalovat si freewarový Ghostscript s prohlížečem GSview. S jejich pomocí lze totiž prohlížet vstupní i transformované soubory a tisknout postscriptové soubory na nepostscriptových tiskárnách.

Pokud je zdrojem PostScriptu některý z tiskových ovladačů Windows, je potřeba u něj na kartě PostScript zapnout volbu "Postscript (optimalizováno na přenositelnost - ADSC)". Dokument pak bude obsahovat DSC komentáře, které PSUtils potřebují pro korektní impozici. Následné zpracování postscriptového souboru generovaného tímto ovladačem lze dále automatizovat např. díky utilitce RedMon.

Sadu lze výborně použít i ke zpracování PDF souborů. Ty do PostScriptu dostaneme snadno freewarovým programem pdftops ze sady Xpdf, pomocí Ghostscriptu (pdf2ps) nebo (poněkud drahá varianta) uložením v Adobe Acrobatu.

K tvorbě postscriptových dokumentů dobře poslouží rovněž různé specializované převodníky a formátovače typu TeX (legenda mezi sázecími programy, převod nejlépe prostřednictvím utility dvips), Lout (zatím nepříliš rozšířený konkurent TeXu s přímým výstupem do PostScriptu), a2ps (formátovač především textových souborů do PostScriptu s podporou mnoha znakových sad), HTMLDOC (převod HTML do PostScriptu nebo PDF s mnoha zajímavými nastaveními) a řada dalších.

Ne vždy budou transformace bez problémů, s trochou trpělivosti lze nicméně obvykle "odladit" řešení, které bude sloužit k plné spokojenosti jeho uživatele.

Výrobce: Angus J. C. Duggan
Cena: zdarma.
Download: Windows Unix

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: