Multimédia v Adobe Acrobatu 6 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


skenerista, osvitář

Multimédia v Adobe Acrobatu 6

acrobat 6 acrobat6

1. září 2003, 00.00 | Chcete svou elektronickou publikaci či prezentaci v PDF zpestřit multimediálním obsahem?
Nový Acrobat pro tyto účely nabízí skutečně zajímavé možnosti.

Společnost Adobe rozšířila v novém Acrobatu poměrně významným způsobem možnosti práce s multimediálním obsahem, vkládaným do PDF dokumentů. Tato vlastnost leží samozřejmě mimo rámec tradičního publikování (pre-press), o nějaký krok dále ovšem posouvá všechny moderní publikační postupy počítající s PDF. Zvuk či video mohou totiž výrazně zatraktivnit elektronickou podobu PDF publikace, zveřejněné například na Internetu či CD-ROM. Kapitolou samou o sobě pak jsou prezentace v PDF, jejichž potenciál je násoben právě uvedenými prvky. Konečně by neměla být opomenuta ani možnost nasadit PDF uvedeným způsobem ke katalogizování či přenosu multimediálních zdrojů. Jak je tedy vidět, aplikace multimédií v PDF může být skutečně všestranně užitečná, a proto jsme se v tomto článku pokusili alespoň ve stručnosti představit možnosti, které nový Acrobat 6 v uvedeném směru nabízí.

Základní možnosti vkládání multimediálního obsahu

Nejjednodušším způsobem, jak využít zvuk či video v PDF dokumentu, je vložit odkaz na jeho obsah přímo do dokumentu. K umístění zde slouží odpovídající Sound či Movie Tool (z nabídky Tools-Advanced Editing), s jehož pomocí uživatel klepnutím a následným tažením určí na obrazovce oblast, na které se má daný multimediální obsah prezentovat. V závislosti na tom, zda pak v následujícím dialogu zvolí kompatibilitu s Acrobatem 6 či verzí nižší, pak má přístup k rozdílné škále funkcí pro daný typ obsahu. Ty pro Acrobat 6 jsou pochopitelně mnohem bohatší (v dalším výkladu se budeme zabývat pouze jimi), lze je ovšem využít pouze v prostředí této aplikace nebo Adobe Readeru 6 (případně budou zřejmě následovat další produkty jak od Adobe, tak jiných výrobců), nikoli tedy Acrobatu či Readeru 5.

Prvním zásadní rozdílem, determinovaným zmíněným nastavením kompatibility je, že je-li zvolena kompatibilita s Acrobatem 6, lze do PDF dokumentu vložit přímo nejen zvukový soubor, ale též videoklip (v Acrobatu 5 bylo možno vložit pouze externí odkaz). Jinak je samozřejmě k dispozici i dále možnost využití URL na externí umístění daného obsahu.

Základní nastavení multimediálního klipu v Adobe Acrobatu 6.

Přehrání takto vloženého (nebo odkazovaného) obsahu nezajišťuje Acrobat, ale odpovídající softwarové přehrávače. Ke kontrole činnosti těchto přehrávačů lze do PDF dokumentu vložit pomocí Acrobatu nejrůznější instrukce (viz náš další výklad o tzv. renditions). Podporována je takto spolupráce s přehrávači QuickTime, Flash Player, Windows Built-In Player, RealOne Player a Windows Media Player. Přiřazení odpovídajícího přehrávače provede Acrobat při určování daného obsahu automaticky, uživatel je nicméně může manuálně změnit. Obsah multimediálního klipu lze na stránce indikovat různým způsobem: k dispozici je zde zejména tzv. funkce posteru, který v rámečku zobrazí buďto první snímek dané video sekvence nebo obrázek z externího souboru, možné je různé orámování klipu apod. Odpovídající funkce pak dovolují buďto přehrání obsahu ve velikosti nastavené uživatelem nebo velikosti, přebrané z klipu. Příslušný dialogový panel umožňuje nastavit nejrůznější typy akcí, které se mají s klipem provést v případě určitého pohybu myši (přemístění kurzoru nad oblast klipu, poklepání na klip apod.). Další vlastnosti přehrávání pak lze kontrolovat nastavením tzv. renditions, kterým se nyní budeme věnovat podrobněji.

Renditions

Pod pojmem rendition se v novém Acrobatu rozumí sada podmínek a nastavení, určujících přehrávání multimediálního klipu kompatibilního s Acrobatem 6. Výchozí rendition zde je automaticky určena tak, že pokud uživatel poklepe na náhled klipu, provede se přehrání jeho souboru, určeného výše zvoleným postupem. Mimo tohoto výchozího způsobu může uživatel zvolit několik dalších, alternativních: volba toho, který bude zvolen pro přehrávání, je pak dána buďto pořadím (provede se první rendition ze seznamu, jež je za daných podmínek možná) nebo akcí provedenou myší.

Pro každý klip je možno vytvořit seznam různých renditions.

Nastavení renditions jsou skutečně různorodá a jejich podrobnější popis zcela překračuje rámec tohoto článku. Podívejme se nicméně alespoň na ta nejdůležitější. Především je pro každou rendition možno nastavit jiný soubor, určený k přehrávání - vhodné například pro různě rychlé internetové připojení (viz dále). Dále lze dopodrobna kontrolovat činnost použitého playeru, což se týká například vlastností jako je hlasitost, počet přehrání, zobrazení kontrolních prvků přehrávače atp. Uživatel také může velmi sofistikovaným způsobem sestavit pořadí přehrávačů (resp. jejich verzí), které mají být pro přehrání daného obsahu použity. Kontrolovat lze dále způsob přehrání klipu (skrytý - vhodné pro zvuk, v plovoucím okně o dané velikosti a umístění, přes celou obrazovku atp.). Konečně velmi zajímavá skupina voleb se vztahuje k systémovým podmínkám, jež musí být dodrženy pro to, aby byla daná rendition provedena. Tvůrce rendition takto může například požadovat, aby na daném počítači byly nastaveny určité hodnoty rozlišení, bitové hloubky, přenosové rychlosti apod. Za zmínku stojí také možnost tzv. alternativního textu, což je textový popisek, který se (podle příslušného nastavení Acrobatu) využije při předčítání dokumentu zrakově postiženým osobám.

aa6mm3f.gif

Nastavení renditions jsou bohatá a různorodá.

Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené nastavení a podmínky lze spolu nejrůznějším způsobem kombinovat, poskytují alternativní renditions silný nástroj pro kontrolu přehrávání multimediálního obsahu z PDF na počítači příjemce. Typickým způsobem využití bude například nastavení sady renditions pro různě výkonné internetové připojení - podle rychlosti se zvolí odkaz na soubor odpovídajícího objemu a příslušné kvality, který se přenese ze serveru do počítače uživatele. Jiné zajímavé využití se týká volby přehrávačů - v současnosti bývá spíše pravidlem než výjimkou, že uživatelé využívají více různých aplikací tohoto typu. Vhodným nastavením renditions lze tedy automatizovat vyhledání nejvhodnějšího přehrávače pro daný obsah na příjemcově počítači.

Další možnosti zpracování a nasazení

Mimo výše popsaného umístění a nastavení způsobu přehrávání nabízí Sound a Movie Tool či nástroj pro práci s objekty (Select Object Tool) několik dalších "předpokládaných" funkcí pro práci s vloženým multimediálním obsahem resp. jeho prezentací na stránce v dokumentu. Konkrétně jsou to funkce přemístění, změny velikosti či odstranění daného klipu.

Vedle umístění na stránku mohou být multimediální prvky využity také prostřednictvím interaktivních prvků, kterými jsou v PDF odkazy, záložky a formulářové položky. S pomocí odpovídajících nástrojů zde uživatel může přehrání multimediálního obsahu spojit například s otevřením odkazu, stiskem tlačítka, přesunem kurzoru myši nad určitou oblast stránky apod. Mimo takovýchto jednoduchých akcí pak lze programovat i komplexní úkony pomocí Acrobat JavaScriptu. Podrobněji se ke zmíněným funkcím v novém Acrobatu vrátíme někdy příště, prozatím můžeme čtenáře odkázat na některé naše starší články, spojené s uvedenou problematikou (viz zejména zde a zde).

Závěrem

Způsobem podpory multimédií v Acrobatu 6 se PDF stává opět o něco univerzálnějším a atraktivnějším publikačním formátem. Z nových vlastností se nám z hlediska širší použitelnosti jeví jako nejzajímavější (ale množstvím nejrůznějších voleb také poněkud komplikovaná) funkce renditions. Ta dovoluje skutečně všestranným způsobem kontrolovat způsob přehrání vloženého mediálního obsahu. Nejatraktivnější by mohla být zejména při kontrole objemu přenášených dat, neboť vedle výše popsaných možností bychom neměli zapomenout na tradičně dobrou optimalizaci objemu PDF dokumentů. "Multimediální PDF" by takto v internetových prezentacích mohlo nahradit HTML či SWF zejména tam, kde mají mít doprovodné textové a grafické informace vysokou typografickou kvalitu a rychlost přenosu je přitom zásadní.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: