Enfocus PitStop Professional (4): Certified PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Příslušenství

Enfocus PitStop Professional (4): Certified PDF

acrobat 6 acrobat6

2. srpna 2004, 00.00 | Technologie Certified PDF umožňuje různorodým způsobem zajistit efektivní a bezpečné
zpracování PDF dokumentu v různých typech publikačních workflow. O její podrobnější
přiblížení se pokoušíme v tomto článku.

Jednou z hlavních předností PitStopu Professional je technologie Certified PDF. Ta totiž v maximální míře zefektivňuje zpracování PDF zejména v takových workflow, ve kterých dokument v uvedeném formátu putuje mezi více uživateli či pracovišti a je zde často upravován či kontrolován. V tomto článku bychom se rádi na uvedenou technologii podívali blíže.

Co Certified PDF nabízí?

Technologie Certified PDF si klade za cíl usnadnit řešení několik zásadních úkolů, s kterými se dnes při využití PDF v publikačním průmyslu uživatelé setkávají. Konkrétně to jsou
- Garantovaný preflight, čili zjištění, zda byl daný dokument kontrolován podle určitého kontrolního profilu a s jakými výsledky.
- Zachování konzistence mezi zdrojovými dokumenty a jejich PDF protějšky
- Využití záznamů o změnách provedených v PDF dokumentu k odhalení chyb či vytvoření různých podob dokumentu
- Posouzení odpovědnosti za provedené změny čili zjištění, kdo provedl určité změny, jež se neblaze projevily v průběhu zakázky (pokažený finální výstup aj.).

Podívejme se nyní na zmíněné úkoly a nástroje pro jejich realizaci v prostředí PitStopu podrobněji.

Garantovaný preflight

V předchozí části tohoto seriálu jsme podrobněji popsali nástroje pro preflight PDF dokumentů. Na tomto místě tedy pouze připomeňme, že kontrola a případné automatické korekce, prováděné zmíněnými nástroji, se řídí tzv. profily, tedy sadami nastavení. Technologie Certified PDF dovoluje k danému dokumentu připojit profil, podle kterého byl či má být dokument zpracován preflightovým engine PitStopu, a dále protokol, informující o výsledcích tohoto zpracování. Uvedené informace pak může jiný uživatel (typicky na jiném pracovišti) využít především k tomu, aby kdykoli zjistil, zda byl dokument již kontrolován a s jakým výsledkem. To pochopitelně značně šetří čas při zpracování dokumentu, neboť odpadají redundantní kontroly. Uvedený mechanizmus navíc jednoznačně informuje o tom, zda odesilatel dokumentu požadovaný preflight provedl.

Konkrétní technická realizace uvedeného principu v PitStopu vyžaduje, aby byl dokument před preflightem zařazen do tzv. Certified PDF workflow. K uvedenému účelu slouží příslušný nástroj PitStopu (spouští se příkazem CerifiedPDF-Start nebo odpovídajícím tlačítkem). (Začlenění PDF dokumentu je dále možné již při jeho vytvoření s pomocí produktu Enfocusu Instant PDF.) Po jeho aplikaci na daný dokument se zobrazí dialog, ve kterém uživatel vyplní nejrůznější údaje, spojené s dokumentem, které pak přijdou ke slovu nejen při garantovaném preflightu, ale i dalších úlohách, řešených v rámci Certified PDF (viz další výklad). Pro garantovaný preflight je v rámci uvedeného dialogu zapotřebí zvolit odpovídající kontrolní profil (ze seznamu instalovaných profilů), jež má být přibalen k dokumentu. Následně může uživatel nechat PitStop provést preflight dokumentu podle zmíněného profilu nebo toto zpracování odložit na později. Je-li v této fázi nebo kdykoli později preflight certifikovaného dokumentu proveden, přibalí se k dokumentu i odpovídající preflightový report. Kdykoli později pak lze přiřazení profilu obdobným způsobem změnit.

pitstop4-1f.gif

Začlenění dokumentu do Certified PDF workflow

Indikace stavu dokumentu je v PitStopu zajištěna odpovídajícím tlačítkem (Certified PDF status na toolbaru Soubory). Má-li toto tlačítko po otevření daného dokumentu podobu zaškrtávátka, znamená to, že dokument byl zkontrolován a vyhovuje některému z preflight profilů, umístěnému na aktuálním počítači (v seznamu profilů PitStopu - nemusí odpovídat název profilu, ale pouze kontrolní kritéria, blíže viz dokumentace produktu). Má-li tvar křížku, znamená to buď, že dokument byl zkontrolován, ale preflight neproběhl úspěšně, nebo že od posledního preflightu byly v dokumentu provedeny nějaké změny nebo že daný profil, podle kterého byla kontrola provedena, není instalován na daném počítači. Má-li tlačítko výchozí podobu Start, nebyl daný dokument dosud zařazen do certifikovaného workflow. Klepnutím na uvedené tlačítko pak uživatel buď zobrazí informace o statusu dokumentu nebo provede zařazení - akce je samozřejmě závislá na stavu dokumentu.

Obdobné kontrolní mechanizmy se přitom nabízejí i těm uživatelům, kteří nevlastní PitStop, a to díky bezplatnému pluginu StatusCheck, určenému pro Acrobat či Adobe Reader. S pomocí uvedeného prostředku lze ovšem pouze získat informace o statusu dokumentu (a další údaje, spojené s Certified PDF), nelze provést preflight a samozřejmě ani zařazení dokumentu do Certified PDF workflow. Součástí dodávky produktu je sada standardních preflightových profilů.

pitstop4-2f.gif

Informace o statutu dokumentu v rámci Certified PDF workflow

S konceptem certifikovaného preflightu je spojen mechanizmus pro online výměnu profilů, postavený na webovském serveru CertifiedPDF.net, provozovaném Enfocusem. Hlavním cílem CertifiedPDF.net je propojit mezi sebou tvůrce a příjemce PDF dokumentů, vytvářených podle určitých pravidel (certifikované PDF, PDF/X či libovolné další předpisy, definované například ve formě Job Options Adobe Distilleru.). Tzv. přispěvatelé (tiskárny, vydavatelství, oborová sdružení aj.) publikují prostřednictvím CertifiedPDF.net své specifikace, doplněné o všechny potřebné zdroje (preflight profily, Job Options aj.), tzv. odběratelé si poté mohou kdykoli uvedené prostředky ze serveru stáhnout či updatovat. K aktualizaci (updatování) profilů lze přitom využít přímo v prostředí PitStopu (nebo zmíněného StatusChecku) odpovídající nástroj. Uvedeným způsobem je tedy možno zajistit rychlou, bezproblémovou a unifikovanou výměnu preflightových profilů.

Zachování konzistence

PDF dokument může být změněn například editačními nástroji Acrobatu či PitStopu. V takovém případě ale mohou vzniknout problémy, spojené jak s nutností zapracovat takovéto změny do zdrojových dokumentů, z kterých byl daný PDF dokument vytvořen (pro opakované použití či archivaci), tak se změnami, které se ukázaly být jako nežádoucí.

K řešení uvedených problémů poskytuje PitStop v rámci Certified PDF protokolovací funkci, která do zvláštního záznamu, jež se ukládá s dokumentem, zapisuje informace o všech provedených změnách. Mimo změn provedených PitStopem, lze takto detailněji zaznamenat úpravy nástroji Acrobatu a rovněž dalšími produkty (jako je například ARTS PDF ImageWorks pro úpravu obrázků či Quite A Box Of Tricks pro transformace různých prvků PDF dokumentu). Záznamy o provedených úpravách se člení podle tzv. sezení - sessions (otevření, editace a uložení dokumentu), přičemž jsou monitorovány nejen provedené úpravy, ale rovněž uživatel (resp. počítač), který změny provedl. Uvedené informace je pak možno kdykoli vypsat v podobě interaktivního dialogu nebo odpovídajícího textového protokolu (Certified PDF - Show History). To lze využít k manuálnímu zapracování provedených změn do předlohových dokumentů.

pitstop4-3f.gif

Dialog pro využití záznamů o změnách

Pro takovéto zapracování poskytuje Certified PDF výkonný mechanizmus, umožňující snadné dohledání předloh: Při zařazení dokumentu do certifikovaného workflow o kterém jsme hovořili výše, lze totiž mimo preflightových informací určit rovněž jeden nebo více zdrojových dokumentů, ze kterých byl daný PDF dokument vytvořen. Tyto informace jsou kdykoli dostupné prostřednictvím odpovídajícího příkazu (Verify Original Document). Ten zobrazí seznam zdrojových dokumentů zadaných výše uvedeným způsobem. U každého dokumentu je přitom uvedeno, zda zůstal stejný, byl změněn nebo zda již na původním umístění neexistuje. V posledním případě lze chybějící dokument "ručně dohledat" prostřednictvím standardního dialogového okna pro určení souboru. Certify PDF pak opět zobrazí informaci o statutu takto určeného dokumentu (zda je identický či změněný). Uvedený mechanizmus tedy dovoluje nejen rychle dohledat předlohy k úpravám, ale také posoudit, zda má vůbec smysl provádět zapracování změn (pokud byla předloha od doby vytvoření PDF dokumentu změněna, PitStop ovšem neumí zaznamenat, jaké změny byly se zdrojovým dokumentem provedeny).

Využití záznamů o změnách

Záznam o konci daného sezení je možno uložit v podobě tzv. snapshotu. Ten lze využít k dvěma účelům: jednak k porovnání změn, zaznamenaných ve zvolených dvou snapshotech, a dále k uložení dokumentu do podoby, odpovídajícím určitému snapshotu.

V prvním případě, tedy porovnání změn, umožňují odpovídající nástroje jednak vizuální srovnání (vedle sebe jsou zobrazeny náhledy odpovídajících stránek s vyznačenými změnami) a dále porovnání údajů editačních protokolů. Prvním způsobem lze tedy především kontrolovat, zda úpravy viditelných prvků proběhly požadovaným způsobem, v druhém případě je naopak možno sledovat změny, které nemusí být vizuálně vůbec zjistitelné, ale jejichž dopad na výstup může být zásadní. Každopádně je zde takto vedle výše popsaného preflightu k dispozici další mechanizmus, umožňující odhalit chyby, vzniklé nežádoucími úpravami ještě před výstupem dokumentu.

pitstop4-4f.gif

Protokol informující o úpravách dokumentu

V druhém případě zvolí uživatel požadovaný snapshot, a poté uloží PDF dokument ve stavu, který mu odpovídá. Uvedená funkce může mít mnoho aplikací, a to například tam, kde je tentýž dokument upravován pro různé výstupní kanály (jedna kopie s barvami v RGB pro elektronickou distribuci, jiná s CMYK pro osvitovou jednotku apod.). Je přitom dobré si povšimnout, že uvedený způsob značně šetří diskový prostor, protože udržuje informace pouze o provedených změnách a kopie celého dokumentu je vytvářena teprve v případě potřeby.

Určení odpovědnosti

Vedle údajů o kterých jsme hovořili výše, jsou v rámci certifikovaného dokumentu evidovány i informace, týkající se uživatele, který daný dokument vytvořil či upravoval. Mimo informací, jež vyplňuje či upravuje samotný uživatel jsou přitom použity i needitovatelné údaje, přebírané z operačního systému počítače, na kterém probíhala jednotlivá sezení. Tento mechanizmus umožňuje, v kombinaci s výše popsanými záznamovými funkcemi, poměrně snadno identifikovat autory provedených změn. To může být velmi užitečné v případě sporů o to, kdo provedl do dokumentu nežádoucí zásah (anebo naopak nějakou požadovanou úpravu opomenul).

Závěrem

Certified PDF poskytuje poměrně komplexní prostředky, umožňující unifikované a "bezpečné" využití PDF dokumentů v rámci nejrůznějších publikačních workflow. Není tudíž divu, že se jedná o koncept, který přejímá stále více provozů zejména v západní Evropě či USA. Většímu rozšíření v tuzemských podmínkách podle našeho názoru brání především vysoká cena samotného PitStopu a také ne úplně snadné osvojení všech principů, na kterých je technologie Certified PDF postavena.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: