Pracujeme s Ghostscriptem - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Filmy

Pracujeme s Ghostscriptem

5. ledna 2001, 00.00 | Interpret PostScriptu Ghostscript si za léta své existence získal oblibu u amatérů i profesionálů. Z těchto důvodů jsme se rozhodli přiblížit schopnosti i omezení uvedeného produktu podrobněji v tomto článku.

Úvodem
Interpret PostScriptu Ghostscript si za léta své existence získal oblibu u amatérů i profesionálů. Ne všichni, kdo jej používají, ovšem plně znají všechny jeho možnosti. Z těchto důvodů jsme se rozhodli přiblížit schopnosti i omezení uvedeného produktu podrobněji v tomto článku.

Co je Ghostscript?
Jak již bylo řečeno, Ghostscript je interpret jazyka PostScript (a od verze 3.33 také PDF). Jde tedy o program, který umí instrukce uvedeného jazyka (jazyků) převádět na příkazy nejrůznějších výstupních zařízení (obrazovka, tiskárna, exportní program, ...).
Autor programu, L. Peter Deutsch, začal s vývojem Ghostscriptu již v roce 1988. Program je napsán v jazyce C a jeho komentované zdrojové soubory jsou volně k dispozici na Internetu. To umožnilo dalším vývojářům vytvořit řadu nejrůznějších aplikací, majících za své jádro právě Ghostscript. Z nejznámějších lze uvést tiskové drivery, převodní filtry či front-end uživatelská rozhraní. V mnoha případech se přitom jedná o (většinou překvapivě krátké) PostScriptové programy. Díky snadné přenositelnosti zdrojových kódů jsou dnes Ghostscript i zmíněné doplňkové aplikace dostupné prakticky pro každou myslitelnou počítačovou platformu.

Ghostscript patří do třídy freeware, tedy programů, které lze šířit zcela zdarma. L.P. Deutsch, resp. jeho firma Aladdin Enterprises, nicméně kromě toho nabízí i komerční verzi produktu s volitelnými rozšířeními a zákaznickou podporou. Do roku 1994 byl produkt šířen za podmínek GNU Public Licence (GPL), počínaje verzí 3.0 ji autor nahradil restriktivnější Aladdin Ghostscript Free Public License (AGFPL). Kompletní text této licence je součástí distribuční sady programu. Download a instalace verze pro Windows

Za účelem downloadu Ghostscriptu i získání dalších informací o něm je dnes nejvhodnější navštívit internetovou adresu www.cs.wisc.edu/~ghost.

Ghostscript, a k němu existující doplňky, jsou dnes, jak již bylo výše řečeno, k dispozici pro řadu platforem - Amiga, Atari, Macintosh, MS DOS, OS/2, Unix (různé klony) a Windows. My se v našem popisu zaměříme na instalaci a užívání verze pro Windows, mnoho z toho, co zde bude dále řečeno, je nicméně platné a použitelné i pro ostatní uvedené systémy.

Samotný Ghostscript je program řízený z příkazové řádky. To znamená, že práce s ním vyžaduje poněkud techničtěji zaměřeného uživatele, ochotného nastudovat všemožné přepínače a jejich nastavení. Ke zvýšení komfortu práce vzniklo proto několik různých front-end aplikací, jejichž cílem je umožnit práci s Ghostscriptem v podstatně příjemnějším grafickém uživatelském rozhraní (GUI). Na platformě Windows je to program GSview (autorem je Russell Lang, společnost Ghostgum Software Pty Ltd.), který vznikl přeportováním unixové aplikace Ghostview (uvedená skutečnost se odráží ve specifickém, nicméně snadno zvládnutelném způsobu ovládání). Použití GSview je tedy, vzhledem k jeho účelu, zcela obvyklou a prakticky nezbytnou součástí nasazení Ghostscriptu v prostředí Windows.

K instalaci uvedených produktů je potřeba na uvedených stránkách stáhnout exe-soubory gs601w32 (Ghostscript verze 6.01) a gsv34w32 (GSview verze 3.0). Ty pak (nejprve první a po jeho ukončení druhý uvedený) spustíme. V obou případech je instalace řízena prostřednictvím průvodců, na jejichž výchozích nastaveních nebudete mít asi příliš co měnit. (Používáte-li Adobe Acrobat Reader, nedoporučujeme volit GSView jako výchozí prohlížeč PDF souborů.) Zůstanete-li u výchozích nastavení, nainstaluje se samotný Ghostscript s dodatkovými utilitami, dokumentací ve formátu HTML a fonty (viz zvláštní oddíl dále) do adresáře Aladdin. GSview je spolu s dokumentací a programy pstoedit a pstotext (popis opět dále) umístěn do adresáře Ghostgum.

Práce s fonty
Ghostscript dokáže pracovat prakticky s každým současným písmovým formátem (PostScript Type, Multiple Master, TrueType, CID). Od roku 1996 přitom jeho distribuce obsahuje zdarma sadu základních 35 PostScriptových Type 1 fontů věnovaných firmou URW. To zaručuje vysoce kvalitní výstup dokumentů složených z uvedených písem na všech výstupních zařízeních podporovaných Ghostscriptem, bez nutnosti jakýchkoli dodatkových investic. K tomu, aby Ghostscript obdobným způsobem dokázal pracovat i s jinými fonty uloženými ve vašem počítači, je nezbytná úprava některých jeho konfiguračních souborů - podrobnosti jsou popsány v dokumentaci programu.


Ghostscript v řádkovém módu - žádná legrace

Prohlížení PostScriptových souborů
Nejobvyklejší aplikací Ghostscriptu bývá jeho využití k prohlížení PostScriptových souborů. Tímto způsobem lze například kontrolovat PostScriptové soubory generované pro výstup na osvitové jednotce nebo číst dokumenty stažené z Internetu (do PostScriptu bývají pro elektronickou distribuci často převáděny dokumenty vysázené v TeXu). Ghostscript přitom umí otevřít a korektně zobrazit i takové soubory, se kterými si nedokáže příliš dobře poradit leckterá drahá komerční grafická aplikace, deklarující podporu práce s PostScriptem.


Podstatně větší komfort nabízí GSview

Samotný Ghostscript neposkytuje při prohlížení mnoho komfortu (ovládání z příkazové řádky, průchod dokumentem pouze v původním pořadí), a proto je mnohem lepší využít již zmíněnou aplikaci GSview.

Pokud prohlížený soubor obsahuje informace ve formátu DSC (Document Structuring Convention), dokáže GSview zobrazovat stránky v náhodném pořadí a procházet dokumenty i pozpátku, v opačném případě lze dokumentem procházet pouze v původně stanoveném pořadí. V prvním případě lze přitom využívat i případných hypertextových odkazů včleněných do dokumentu. Program rovněž nabízí funkci Find, která vyhledá v celém dokumentu nebo zadaném rozsahu stránek určitý textový výraz, na pomalejších počítačích je ovšem tento příkaz pro délku svého provádění prakticky nepoužitelný. V případě zobrazovacích potíží lze využít příkaz "File-Show Message", který zobrazí průběžná hlášení Ghostscriptu ve zvláštním okně.

Způsob a kvalitu zobrazení ovlivňuje několik různých nastavení. Lze určit explicitní orientaci média ("Orientation", obvykle je vhodné ponechat volbu "Auto") a jeho formát ("Media"). Dále je možno nastavit rozlišení (výchozí a pro lupu) a bitovou hloubku textového i grafického alfa kanálu (čím vyšší, tím lepší, ale také náročnější na výpočetní výkon). ("Media-Display Settings...") K dispozici je celostránkový pohled ("View-Full Screen"), zarovnání do okna ("View-Fit Windows"), zmenšování/zvětšování náhledu a již zmíněná lupa (současný stisk obou tlačítek myši zvětší dokument na aktuální pozici kurzoru).

Řadu dalších nastavení programu, vztahujících se například k chybovým hlášením, použitým měrovým jednotkám či podobě uživatelského interface naleznete v nabídce "Options".

Tisk Druhou nejobvyklejší aplikací Ghostscriptu je jeho využití pro tisk PostScriptových souborů. K tomuto účelu slouží v GSview tiskový dialog vyvolaný příkazem "File-Print". V něm lze pro tisk zvolit celkem tři metody: "Windows GDI Printer" provede tisk převodem do bitmapy, vytisknutelné na každé tiskárně, pro kterou ve Windows existuje ovladač - jedná se o nejspolehlivější, ale také nejpomalejší způsob tisku. "Ghostscript device" vytiskne zvolená data prostřednictvím zvoleného ovladače Ghostscriptu - tato cesta je rychlejší, ale vyžaduje existenci příslušného ovladače. "PostScript printer" pouze odešle data do PostScriptové tiskárny, přitom lze nicméně nastavit údaje odesílané na začátku a konci tiskové úlohy (např. direktiva pro zrcadlový tisk apod.). Ve všech případech lze volit běžně užívané parametry, jako je typ výstupního zařízení, rozsah stránek, počet kopií aj. K dispozici je rovněž příkaz "File-Print File", který umožní (tentokrát už skutečně bez jakýchkoli doplňkových údajů) poslat zvolený PS-soubor na dané výstupní zařízení.

Konverze
Další hojně užívanou funkci Ghostscriptu, tedy konverzi, lze použít mnoha různými způsoby, z nichž ovšem ne všechny přinášejí zcela uspokojivé výsledky.

Dialog, vyvolaný příkazem "File-Convert", umožní převod jedné nebo více stránek aktuálního dokumentu prostřednictvím zvoleného filtru. Tímto způsobem lze převádět na nejrůznější bitmapové formáty (BMP, TIFF, JPEG, ...), ale také do PDF (viz zvláštní podkapitola dále) a PostScriptu (jiné rozlišení, pouze zvolený stránkový rozsah, jiný Level apod.).

Různým způsobem lze pracovat se soubory ve formátu EPS (Encapsulated PostScript). Příkazem "File-PS to EPS" lze jednostránkové PS soubory převést na jejich EPS ekvivalenty, uvedený příkaz ovšem ne vždy zaručuje dobré výsledky (je totiž postaven spíše na "hackerské" úpravě původního kódu než na opravdovém převodu). Příkaz "Edit-Add EPS Preview" vygeneruje a do EPS souboru začlení jeho bitmapový náhled a konečně "Edit-Extract EPS" extrahuje z EPS souboru PostScriptový kód nebo náhled.

Pro převod do nejrůznějších vektorových formátů (mj. AI - Adobe Illustrator či WMF - Windows Metafile) slouží příkaz "Edit-Convert to vector formats", což je vlastně jakýsi front-end programu pstoedit (autor Wolfgang Glunz), který je součástí instalace GSview. Chování uvedeného převodníku má ovšem značná omezení především při práci s fonty a jejich kódováním. S uvedenými výhradami lze také pro extrahování textu z PS souborů používat příkaz "Edit-Text Extract"- v současnosti lze korektně (ale zdlouhavě) pracovat pouze s dokumenty v kódování Latin 1. Poslední konverzní cestu nabízí využití schránky prostřednictvím příkazů "Edit-Copy" (zkopíruje aktuální stránku v podobě bitmapy do schránky), "Edit-Paste To" (uloží obsah schránky do zvoleného souboru) a "Edit-Convert Bitmaps" (převod obsahu schránky mezi formáty Device Independent Bitmap a Device Dependent Bitmap). Ovšem i tato cesta nepřináší vždy uspokojivé výsledky (nízké rozlišení) a je použitelná jen ke speciálním účelům.

Ghostscript a PDF
Protože jazyk PDF je vlastně klonem PostScriptu, nepřekvapí, že Ghostscript umí zpracovat i soubory v tomto formátu. Díky tomu lze PDF-dokumenty pomocí Ghostscriptu resp. Ghostview prohlížet, tisknout a konvertovat do jiných formátů (včetně někdy potřebného zpětného PostScriptu). Pozoruhodná je rovněž možnost převodu z PostScriptu do PDF prostřednictvím rozšiřující utility pdfwrite - ta činí z Ghostscriptu (víceméně) vážného konkurenta komerčního Adobe Acrobat Distilleru.

Porovnáme-li nicméně možnosti Ghostscriptu resp. jeho front-endů, jako je Gsview, při prohlížení PDF-souborů s (rovněž freewarovým) Adobe Acrobat Readerem, musíme konstatovat, že Reader vychází z uvedeného srovnání výrazně lépe. Podstatně příjemnější a standardnější uživatelské rozhraní, práce s bookmarky, miniaturami (thumbnails) či několika různými způsoby zobrazení, možnosti snadného exportu textu a grafiky prostřednictvím schránky či další rozšíření v podobě pluginů jsou vlastnosti, které Ghostscript ani se všemi svými doplňky v současnosti zdaleka nenabízí. Využití Ghostscriptu coby alternativy Acrobat Distilleru se dnes jeví zajímavým pouze při práci s dokumenty obsahujícími výlučně znaky západní znakové sady (Latin 1). Zde Ghostscript vykazuje skutečně velmi dobré výsledky a podle názorů některých uživatelů dokonce Distiller předčí snazší konfigurovatelností či vyšším výkonem. (Podrobněji jsme konfiguraci a využití Ghostscriptu k uvedenému účelu popsali v článku "Alternativy Acrobat Distilleru" ve ST 6/2000.) V případě dokumentů v jiných jazycích - češtinu bohužel nevyjímaje - dochází k nahrazení specifických národních znaků jejich bitmapovými ekvivalenty. Uvedeným způsobem generované PDF dokumenty jsou tedy prakticky nepoužitelné. Do budoucna lze tedy pouze doufat, že uvedený problém bude odstraněn v některé z následujících verzí zmíněné utility pdfwrite.

Závěrem
Ghostscript není jediným produktem svého typu (srov. např. s editorem Enfocus Tailor). Jak jsme navíc ukázali, ne všechny jeho funkce jsou dobře použitelné, zejména při práci s češtinou. Co jej ovšem činí jedinečným a žádaným, je vynikající poměr výkonu a ceny zejména při zobrazování a tisku PostScriptových souborů a trvalá podpora ze strany široké komunity uživatelů. A tak se zdá, že ani do budoucna neztratí na významu a popularitě.

Článek byl převzat z měsíčníku Svět tisku, nabízející za cenu 79 Kč přes 100 stran aktuálních informací z oblasti pre-pressu, tisku a knihařského zpracování. Časopis si můžete objednat na adrese www.svettisku.cz.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: