Avenue.quark 1.0 čili XML podle Quarku - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Sazba

Avenue.quark 1.0 čili XML podle Quarku

22. prosince 2000, 00.00 | Jak pracuje extenze sázecího programu QuarkXPress avenue.quark, určená pro práci s jazykem XML?

Extenze sázecího programu QuarkXPress avenue.quark, určená pro práci s jazykem XML, si získala mnoho pozornosti ještě před svým oficiálním uvedením. Není divu, protože schopnost propojení stávajících a budoucích publikačních řešení začíná nabývat na stále větším významu. Cílem našeho článku je proto přiblížení nedávno zveřejněné první verze uvedeného produktu.

Proč právě Quark a XML?
I když jsme se významu jazyka XML pro budoucnost publikování již několikrát věnovali, nebude od věci připomenout alespoň základní skutečnosti.

S obrovskou expanzí informačních technologií na konci tisíciletí narůstá potřeba prezentovat jeden a tentýž obsah různým způsobem. Typickým scénářem dneška je materiál, publikovaný současně v tištěné podobě, na CD-ROM a Internetu. Ale nejen to: vzhledem k obrovskému objemu dat, které je nutno archivovat nebo vyměňovat s jinými pracovišti či organizacemi, se ozývá čím dál silnější volání po univerzálním formátu pro ukládání a výměnu informací.

Odpovědí na tyto a další požadavky má být jazyk XML, stojící někde mezi hojně užívaným, ale pro uvedené účely nedostačujícím HTML, a nepříliš rozšířeným, nicméně pro daný úkol dokonalým SGML. XML má řadu výhod, z kterých lze uvést minimálně tyto: je založen na snadno zobrazitelném a editovatelném textovém formátu, jeho specifikace je volně dostupná na Internetu (např. www.w3.org/XML) a ti, kdo mají zkušenosti s tvorbou HTML stránek, nemají mnoho problémů s jeho osvojením. Za hlavní současnou nevýhodu je třeba považovat poměrně pomalé tempo, s jakým se objevují skutečně použitelná řešení postavená na tomto jazyce.

Jednou z prvních vlaštovek, kladoucích si za cíl propojit svět stávajících publikačních řešení s novým standardem, je právě avenue.quark. Tento doplněk (extenze) programu QuarkXPress (verze 4.04 a vyšší) má totiž umožnit snadný a intuitivní převod obsahu dokumentů Quarku do dokumentů ve formátu XML. Pro tištěnou podobu tak zůstává k dispozici vysoce kvalitní výstup z Quarku, pro jiná publikační média, archivaci a výměnu dat je zde dokument v XML.

Předem se omlouváme, že náš následující výklad o avenue.quark bude formou připomínat spíše výukový materiál a nikoli běžnou recenzi - věříme, že to přispěje k přehlednějšímu přiblížení recenzovaného produktu a zejména jeho koncepce.

Download, instalace, úvodní seznámení
Obdobně jako jiné produkty firmy Quark, lze i avenue.quark otestovat formou demoverze. Pro tu je nejlepší vypravit se na adresu www.quark.com/products/avenue.quark. Zde totiž naleznete nejen instalační soubor uvedené demoverze (pro Mac i Windows, my se budeme věnovat verzi pro druhý systém), ale také řadu dalších informací týkajících se produktu, včetně on-line tutorialu. Pokud ale nehodláte na Internetu trávit mnoho času, stačí vám stáhnout si uvedený instalační soubor - ten obsahuje dostatečně bohatou dokumentaci ve formátech PDF a HTML.

Instalační soubor je spustitelný archiv, jehož obsah (adresář avenue.quark 1.0 Demo) je vhodné rozbalit například do kořenového adresáře některého z disků vašeho počítače. Poté je potřeba soubory avenue.quark Demo.xnt a Item Sequence.xnt (doplněk pro řetězení objektů v quarkovských dokumentech do "sentencí") z tohoto adresáře přemístit do adresáře extenzí Quarku (XTension) a adresář Templates (šablony XML) do kořenového adresáře téhož programu. (Pokud nejste vlastníky Quarku a chcete-si přesto avenue.quark vyzkoušet, lze si na www.quark.com rovněž stáhnout demo QuarkXPressu.) A můžete začít testovat...

Obvyklý scénář práce
Převod z Quarku do XML nelze považovat za běžnou formu exportu. To, jakým způsobem bude daný obsah označkován (tagován), je totiž zcela na uživateli, a ten proto musí:

1. Vytvořit specifikaci požadovaných značek a vztahů mezi nimi ve formě DTD (Definice Typu Dokumentu).
2. Nadefinovat převodní pravidla (tagging rules) mapující mezi sebou objekty quarkovského dokumentu a tagy daného DTD a uložit je v podobě XML šablony Quarku.
3. Provést převod daného dokumentu Quarku na základě XML šablony do souboru ve formátu XML. Je třeba přitom upozornit, že uvedený scénář je skutečně pouze rámcový a může být rozšířen řadou dalších bodů. Navíc je asi zřejmé, že kroky 1 až 2 budou zřejmě (zvláště na větším pracovišti) svěřeny jiné osobě (odborník - analytik) než krok 3 (zaškolený operátor).

Příprava DTD
Připravit odpovídající DTD znamená dobře znát strukturu quarkovských dokumentů, které budou převáděny (použité odstavcové a znakové styly, nestandardní prvky apod.), a dále pak způsob, jakým mají být využity (publikovány) vytvořené XML soubory. Na základě těchto znalostí je pak třeba napsat soubor vyhovující syntaxi DTD a definující odpovídající tagy a jejich vztahy. Lze začít u zcela nové definice nebo se pokusit adaptovat některou stávající - na Internetu jsou již dnes k dispozici desítky DTD, určené např. pro tvorbu technické dokumentace, obchodní data, vědecké publikace aj. Obojí má své plus i mínus, ale vždy vyžaduje osobu schopnou systémového myšlení - optimálně profesionálního analytika nebo alespoň talentovaného amatéra. K vytvoření uvedeného typu souboru je možno použít jakýkoli editor schopný výstupu do formátu "čistý" text, nebo některý z dnes již existujících DTD editorů.


Příprava DTD

Chcete-li si pouze vyzkoušet práci v avenue.quark, můžete využít ukázkové DTD ("WhitePaper.dtd"), které je součástí instalace produktu (viz složka "avenue.quark Tutorial") spolu s dalšími výukovými soubory (viz stejná složka).

Definování převodních pravidel a tvorba XML šablony
Před úpravami XML šablony je vhodné otevřít dokument Quarku, obsahující pokud možno všechny styly, které budete převádět.

Ke tvorbě nové či úpravám stávající XML šablony pak slouží příkaz "New-XML" (vlastníci lokalizované verze XPressu si jistě zde i na jiných místech doplní odpovídající česká označení nabídek a příkazů). Ten nabídne okno s existujícími šablonami. Z nich je potřeba jednu vybrat, přiřadit ji zvolené (tlačítkem "Import") nebo ponechat stávající DTD a poté stiskem tlačítka OK přejít do prostředí paletky "XML Workspace". Ta v podobě hierarchické struktury zobrazuje dané DTD.


Určení převodních pravidel

Nyní je možné přikročit k tvorbě a úpravám převodních pravidel. K tomu slouží příkaz "Edit-Tagging Rules...", zadaný přímo z hlavní nabídky programu (uvedený způsob působí poněkud neintuitivně). Zobrazí se panel, na kterém (tlačítkem "New Set") zahájíte tvorbu převodních pravidel. Poté, co zvolíte některý z tagů v hierarchické struktuře, můžete (tlačítkem "Add Rule") určit, jaká kombinace atributů (odstavcový či znakový styl, barva, řez písma) mu odpovídá v quarkovském dokumentu. Pro jeden tag je přitom možné určit více různých pravidel. Vytvořená pravidla lze samozřejmě znovu upravovat, duplikovat či mazat.

Poté, co provedete všechna potřebná nastavení, můžete celou sadu pravidel uložit pod zvláštním označením. Uvedený postup lze opakovat a tak si vytvořit několik různých převodních sad, určených pro převod téhož typu dokumentu různým způsobem.

Po provedení všech nastavení je třeba upravenou šablonu uložit pod původním resp. novým názvem (tlačítkem "Save" resp. "Save As") na paletce "XML Workspace". (Demoverze ukládání nepodporuje.)

Převod dokumentu
Po fázi víceméně zdlouhavých příprav je konečně možné začít s převodem z Quarku do XML. Za tím účelem je potřeba otevřít dokument, který chceme převádět, a dále tu z XML šablon, podle které se má převod řídit.

Nyní stačí (se stištěnou klávesou CTRL) přetáhnout obsah zvoleného quarkovského objektu (obvykle textový rámeček) na odpovídající prvek ze stromové struktury XML, zobrazený v paletce XML Workspace. Avenue.quark pak provede automatický převod na základě převodních pravidel.

Po převodu se stromová struktura v paletce XML Workspace rozšíří o všechny nově přidané elementy, v pravé resp. spodní části panelu se zobrazí jejich jednořádkový resp. celoodstavcový náhled. Nyní lze touto strukturou procházet a přidávat do ní nebo z ní naopak ubírat zvolené prvky pomocí kontextové nabídky. Vkládání nových prvků je přitom "inteligentní" - respektuje hierarchickou strukturu dané DTD. Kdykoli je také možné nechat si zobrazit odpovídající prvek quarkovského dokumentu (příkaz "Show Source" ze zmíněné kontextové nabídky).

Mezi quarkovským a XML dokumentem lze použít (permanentní nebo jednorázovou) jednosměrnou synchronizaci - to znamená, že případné změny v quarkovském dokumentu se příslušným způsobem promítnou i do XML výstupu. Rovněž je možné rozpojit vazby mezi XML elementem a odpovídajícím prvkem v dokumentu quarkovském (tlačítko "Break Dynamic Link" - nevratná akce!) - takovýto obsah je pak v XML Workspace dále editovatelný bez toho, že by se změna promítla do quarkovské předlohy. Také lze provést "ruční" otagování zvoleného prvku quarkovského dokumentu (opět přetažením na příslušný element z paletky XML Workspace).


Je-li to zapotřebí, provedou se dodatečné úpravy

Ve zvláštním okně (otevře se tlačítkem "Preview XML") je rovněž možno zobrazit, jak bude XML dokument vypadat ve své "nativní" podobě. Hotový dokument je samozřejmě vhodné uložit, za zmínku jistě stojí, že avenue.quark podporuje kódování UTF-8, UTF-16 (Unicode) a Shift-JIS.

Jak dál
Popsat možnosti avenue.quark v plné šíři by znamenalo převyprávět její více jak stostránkový manuál - a to by jistě nebylo příliš zajímavé. Věříme, že i náš čistě rámcový popis naznačil koncepci, na níž je produkt založen, i nároky, které klade na ty, kdo jej hodlají používat. K podrobnějšímu seznámení nelze než doporučit prostudování uvedené dokumentace a hodně experimentování.

Závěrem
Avenue.quark se svou celkovou koncepcí i způsobem použití snadno zařazuje mezi stávající řešení rozšiřující publikační schopnosti Quarku. Stejně jednoduše a efektivně ji lze využívat pro jednorázové konverze i pravidelné zpracování velkého množství dokumentů. Navíc se objevují další řešení, která dále rozšiřují její možnosti - patří k nim například filtr pro import XML struktur do quarkovských dokumentů, jehož testovací verzi lze rovněž najít na serveru společnosti Quark. Mimo něj hodlá Quark vyvíjet další extenze, usnadňující nejen tvorbu XML dokumentů, ale rovněž začlenění generovaných souborů do workflow (publikování na Webu apod.). Vedle toho chce také propagovat a podporovat obdobná řešení nezávislých výrobců.

Sestavení publikační strategie, resp. odpovídajících DTD a konverzních pravidel i samotný způsob ovládání doplňku ovšem vyžadují odborníka nebo nadšence, ochotného a schopného učit se novému. Rovněž současná cena avenue.quark - 199 dolarů - není zrovna nejnižší, i když asi odpovídá možnostem produktu a jeho potenciálních uživatelů. Proto se dá předpokládat, že většímu zájmu a masivnějšímu rozšíření se bude avenue.quark těšit teprve s dalším vylepšováním jejich schopností, ale hlavně s růstem poptávky po začlenění XML do stávajících workflow publikačního průmyslu. Ve hře přitom není jen Quark - vzpomeňme například nedávné ohlášení exportního filtru "Smart XML Export" firmy Wood Wing, umožňujícího export XML z prostředí Adobe InDesignu.

Článek byl převzat z měsíčníku Svět tisku, nabízející za cenu 79 Kč přes 100 stran aktuálních informací z oblasti pre-pressu, tisku a knihařského zpracování. Časopis si můžete objednat na adrese www.svettisku.cz.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: