Jak stát podporuje polygrafii? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Polygrafie

Jak stát podporuje polygrafii?

17. září 2001, 00.00 | Vyspělé ekonomiky se vyznačují hustou sítí živností a malých firem, rozprostřenou po celém území příslušného státu. Jak je to však u nás s podporou malých a středních polygrafických podniků?

Vyspělé ekonomiky se vyznačují hustou sítí živností a malých firem, rozprostřenou po celém území příslušného státu. Vytvářejí tím podhoubí pro skutečně velké ryby v podnikatelském rybníku. Typické je to v oboru polygrafie, kde na jeden velký podnik připadají desítky malých, které jsou součástí služeb pro podnikatelskou sféru a obyvatelstvo. To, že je tato struktura výhodná pro rozvoj země, vědí vlády ve vyspělých zemích už dávno a snaží se různými formami malým firmám pomoci.

"Obecně se dá říct, že vyspělé země mají též vyspělý systém podpory malého a středního podnikání. Na jeho podporu dávají vyšší procento hrubého domácího produktu. Jedná se i o kvalitu těchto podpor, o rozsah, druh a dostupnost poradenských služeb, které jsou dotovány. Ve vyspělejších zemích je veškeré dění na kvalitativně vyšší úrovni, to se týká i podpory podnikání," říká ing. Luboš Vávra, ředitel Agentury pro rozvoj podnikání. Jeho agentura je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu a pomocí podnikatelům se zabývá od roku 1992. Za tu dobu zprostředkovala začínajícím, malým a středním podnikům 850 mil. Kč.

Co říkají ministerstva
Podle informace MPO, které má v kompetenci vytváření příznivých podmínek pro rozvoj MSP, obdržely malé a střední polygrafické podniky z programů podpory v roce 2000 celkem 17 záruk za bankovní úvěry v objemu 76,9 mil. Kč, 14 příspěvků na úhradu úroků v celkové výši 10,7 mil. Kč a 12 zvýhodněných úvěrů v celkové výši 40,5 mil. Kč. V předchozích letech byla situace podobná, vždy se jednalo cca o 3 % ze všech poskytnutých podpor.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které je garantem regionálních programů podpor, uvedlo, že v jeho působnosti byly v roce 2000 poskytnuty papírenským a polygrafickým firmám tři zvýhodněné úvěry v celkovém objemu 6,5 mil. Kč a dále osm příspěvků na úhradu úroků z úvěrů v celkovém objemu 5,5 mil. Kč. Podíl uvedených firem na celkových podporách je úměrný jejich podílu na výkonech průmyslu (3,8 %) i počtu zaměstnanců, kde tvoří 3,3 %. Přínosem těchto podpořených projektů bylo vytvoření 19 nových pracovních míst. V předcházejícím roce 1999 byly poskytnuty rovněž tři zvýhodněné úvěry z programu v celkovém objemu 4,4 mil. Kč.

"Na podporu projektů v odvětví polygrafie jsou vhodné v podstatě všechny programy podpory malého a středního podnikání, a to plošné i regionální," říká ing. Jaroslava Kubů, ředitelka odboru na MPO, která se zabývá podporou MSP. Mezi nejvíce využívané programy patří ZÁRUKA, umožňující poskytnutí záruky za investiční nebo provozní bankovní úvěr a leasing. Ing. Kubů doporučuje rovněž program KREDIT, který usnadňuje poskytnutí zvýhodněného úvěru do výše 4 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 7 %, a program TRH, který podporuje získání certifikace podle norem ISO 9000 a 14000.

Co musí splňovat tiskárna
Podmínky jsou u všech programů podobné. Kromě základních kritérií vymezujících malý a střední podnik musí firma splňovat kritérium nezávislosti, tzn. že nesmí být z více než čtvrtiny vlastněna subjektem, který sám nesplňuje definici MSP. Základním předpokladem pro získání podpory je dobrý podnikatelský projekt. Důležitý je požadavek, aby žadatel o podporu neměl nesplacené závazky vůči státu, tj. zejména vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, Celní správě, Pozemkovému úřadu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí. Musí být rovněž splněna podmínka, že projekt je realizován na území ČR. Podpora se zpravidla poskytuje na investice, ale určitou část lze podle konkrétních podmínek jednotlivých programů použít i na provozní financování.

Byrokracie - příliš nebo přiměřeně?
Administrativa spojená s poskytováním veřejné podpory vyplývá samozřejmě z platných právních předpisů. Někteří podnikatelé však považují postup hodnocení žádosti, údajů o žadateli a jeho podnikatelském záměru za příliš pomalý. I když se úřady snaží ve spolupráci s realizátory programů o zjednodušování a racionální přístup k hodnocení projektů, nemůže to být na úkor transparentního stanovení podmínek pro využití prostředků ze státního rozpočtu. Ing. Vávra z Agentury pro rozvoj podnikání však připouští, že pomoc malému a střednímu podnikání je příliš zatížena byrokracií. "Naprosto souhlasím a někdy mám pocit, že arogance byrokracie je pořád ještě veliká. Na adresu úředníků bych chtěl říct, že se musí zbavit svého bohorovného klidu a arogance vůči podnikatelské sféře. Musí se zajímat o těžkosti a musí se je snažit řešit," řekl ředitel ARP.

Kolik peněz do tiskáren
Jako příklad odlišného přístupu uvádí ing. Vávra program MALÉ PŮJČKY, jehož realizace probíhá mimo banky a je úplně v pravomoci ARP. Jedná se o tzv. nebankovní finanční schéma. Jedním z cílů programu bylo, aby se podnik k penězům dostal velice rychle, samozřejmě pokud splňuje kritéria. Agentura disponuje sítí třiceti regionálních poradenských a informačních center, která pomáhají podnikatelům v regionech. Podnikatel může získat peníze na investice i provoz během několika týdnů. ARP má v současné době podepsáno 21 malých půjček do polygrafické výroby v celkové výši 18 880 000 Kč. Podíl oboru polygrafie tvoří 8,1 % počtu všech malých půjček a 8,5 % půjčených finančních prostředků. Nevýhodou pro polygrafické firmy je to, že výše malé půjčky je omezena od 0,3 do 1 mil. Kč. Přihlédneme-li k ceně většiny tiskových strojů a zařízení, může hrát malá půjčka roli zpravidla ve vícezdrojovém financování.

Je samozřejmé, že podpora MSP je vyhrazena pouze efektivním podnikatelským projektům i v případě zohlednění jejich regionálního významu. Podle ing. Vávry má naději i ten, kdo je na rozhraní posuzovaných kritérií. "Možná i víc než 90 % podniků, které u nás dostanou malou půjčku, nemá v komerční bance šanci," uvedl šéf ARP. A co má tiskárna dělat, když to např. v příslušném RPIC nefunguje podle představ ARP? Center je třicet. Podnikatel může spolupracovat s kteroukoliv organizací zařazenou do sítě RPIC, nemusí se vázat na regionálně příslušné centrum, nemá-li k němu důvěru. Může samozřejmě konzultovat i přímo s agenturou.

Nahlédněme do EU
Podle ing. Kubů z MPO jsou v zemích EU pro polygrafii stejné podmínky jako pro ostatní odvětví. Nejobvyklejší formou státní finanční pomoci je záruka za úvěr (credit supplement). Funguje přesně tak, jako v našich podpůrných programech. Podnikatel žádá v komerční bance o úvěr, a ta spolupracuje při získání záruky. Vyskytuje se i podílnictví státu prostřednictvím fondů. Tento způsob kapitálového vstupu (equity participation) je orientován především na inovační firmy vyvíjející nové výrobky. Existují i přímé půjčky (direct loans) z prostředků státního rozpočtu. Na specifické účely, např. na podporu péče o ochranu přírody, kontrolu exhalací nebo jiný typ veřejně prospěšných projektů se používá projektový grant (project grant). Pojištění exportu (export insurance) má za cíl podpořit export a poskytnout podporu malým podnikům. Daňové úlevy jsou v zemích EU uplatňovány ve výjimečných případech, a to zpravidla pouze pro malé podniky v regionech s vysokou nezaměstnaností.

Celkově lze shrnout, že pro podporu projektů v odvětví polygrafie platí v ČR pro podporu podnikání stejné podmínky jako v ostatních odvětvích. Programy jsou zaměřeny zejména na zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálu, ale i k informačním a poradenským službám. Jako finanční zdroje jsou využívány kombinovaně prostředky z programu Phare a státního rozpočtu. Pro úplnost dodejme, že v České republice existuje celá řada dalších programů a systémů na podporu podnikání, které nejsou omezeny jen na malé a střední podniky. Většinu z nich lze aplikovat i v polygrafii.

Co je co?

ARP - Agentura pro rozvoj podnikání. Příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu, která zajišťuje realizaci programů na podporu MSP.

ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka, která poskytuje úvěry v systému podpory MSP.

MSP - malé a střední podnikání. Zahrnuje kategorii malých podniků, které nemají více než 50 zaměstnanců, jejich majetek nepřesahuje 180 mil. Kč a v tržbách nedosahují 250 mil. Kč. V případě podniků střední velikosti nepřesahuje počet zaměstnanců 250 osob, majetek je nižší než 980 mil. Kč a tržby jsou pod 1 450 mil. Kč. Do kategorie MSP spadá většina polygrafických firem.

OKEČ - odvětvová klasifikace ekonomických činností. Polygrafické podniky jsou součástí zpracovatelského průmyslu a jsou zařazeny do průmyslové výroby ve skupině 22 - vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek. Skupina 22 patří mezi podporované kategorie v systému podpor MSP.

Programy podpory MSP - 10 plošných programů pro celou ČR a 7 programů s regionální působností. Programy schválila vláda ČR s platností do roku 2004. Většinu programů lze aplikovat na oblast polygrafie. Zaměření příslušného programu naznačuje už jeho název. Na celém území ČR platí programy ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, SPECIAL, KOOPERACE, MARKETING, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY a DESIGN. Ve vybraných regionech se používají programy REGION, VESNICE, REGENERACE, PREFERENCE, PROVOZ, HRANICE a REGIOZÁRUKA. Některé programy lze vzájemně kombinovat.

RPIC - Regionální poradenské a informační centrum. Tento statut má v České republice 30 organizací, které poskytují poradenské služby malým a středním podnikům. Tvoří síť poradenských firem, která je metodicky řízena Agenturou pro rozvoj podnikání.

Základní informace o podpoře MSP lze získat na www.mpo.cz nebo www.arp.cz.

Svět tisku 6/2001Článek byl převzat z odborného polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis se každý měsíc věnuje na 100 stranách aktuálním produktům, technologiím a trendům v oblasti pre-pressu, tisku a knihařského zpracování. Svět tisku si můžete objednat na adrese www.svettisku.cz

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: